لیست داوران منتصب

 • بابک شمشیری
 • بختيار شعباني وركي
 • لطف علی عابدی
 • خسرو باقری نوع پرست
 • رضا محمدی
 • مقصود امین خندقی
 • محمود سعیدی رضوانی
 • بهروز مهرام
 • فريبرز رحيم نيا
 • یحیی کاظمی
 • محمدرضا آهنچیان
 • طاهره جاویدی
دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی

دهقانی دهقانی, مقصود امین خندقی, حسین جعفری ثانی, محسن نوغانی دخت بهمنی
بازدید: 61