پنجمین شماره مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
 • ابوالفضل غفّاری
 • احمد اکبری
 • بابک شمشیری
 • جهانگیر مسعودی
 • حیدر جانعلیزاده چوب بستی
 • رضا محمدی
 • سعید ضرغامی
 • سید مهدی سجادی
 • طاهره جاویدی
 • محسن نوغانی
 • محمد حسنی
 • محمود سعیدی رضوانی
 • منیره رضایی
 • مهین چناری
 • نرگس سجادیه
 • یحیی قائدی

پژوهشی

استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی

رضا محمدی, بختیار شعبانی ورکی, طاهره جاویدی, جهانگیر مسعودی
بازدید: 166

تبیین و نقد مبانی فلسفی مفهوم یادگیری در طرح پایدیا

سمیرا حیدری, فاطمه زیبا کلام مفرد, خسرو باقری نوعپرست, محمود مهرمحمدی
بازدید: 395

نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید

مرضیه موحدی محصل طوسی, محمود مهرمحمدی, علیرضا صادقزاده, حسن نقی زاده
بازدید: 252
بازدید: 508