شماره 12- دومین شماره در سال 1395
 • جهانگیر مسعودی
 • حسین باغگلی
 • حیدر جانعلیزاده چوب بستی
 • رمضان برخورداری
 • سعید ضرغامی
 • سعید مرتضوی
 • سید مهدی سجادی
 • مجتبی بذرافشان مقدم
 • مجتبی همتی فر
 • محمدرضا مدنی فر
 • محمود ابوالقاسمی
 • محمود سعیدی رضوانی
 • نرگس سجادیه

پژوهشی

هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت های آن برای خودفهمی، دگرفهمی و باهم فهمی

مسعود خنجرخانی, مسعود صفایی مقدم, محمد جعفر پاک سرشت

تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا

زهرا وقاری زمهریر, مقصود امین خندقی, محمود سعیدی رضوانی, مرضیه موحدی محصل طوسی

سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی

رضوان حسینقلی زاده, محمدرضا آهنچیان, علی نوفرستی, معصومه کوهساری