لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل غفّاری
 • ایمان اله بیگدلی
 • بختيار شعباني وركي
 • حسن باقری نیا
 • حسین باغگلی
 • حسین کارشکی
 • رضا محمدی
 • سعید ضرغامی
 • علی خالق خواه
 • علیرضا صادق زاده قمصری
 • محمود سعیدی رضوانی
 • مراد یاری دهنوی
 • مقصود امین خندقی
 • یحیی کاظمی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

دامنه شک و یقین در اندیشه ویتگنشتاین متاخر و پیامده های تربیتی آن در تربیت ذهن نقاد

کمال نصرتی هشی, حسنعلی بختیار نصرآبادی, خسرو باقری نوع پرست, سمیه رادمرد

یادگیری در پارادایم پیچیدگی: ماهیت، قلمرو و فرایند

رضا محمدی چابکی, پروین بازقندی, سعید ضرغامی همراه

اندیشه‌های نومعتزله و تعلیم و تربیت

پروانه ولوی, احمد دارم, محمدجعفر پاک سرشت, مسعود صفایی مقدم

تبیین مفهوم تقوا از منظر انسان‌شناختی با تأملی در آیات قرآن و دلالت‌های آن در پرورش تقوا

سمیه رام, محمود مهرمحمدی, علیرضا صادق زاده قمصری, ابراهیم طلایی

مروری

بررسی تحول نظریه گاردنر از هوش به ذهن: پنج ذهن برای آینده

اقبال زارعی, حسین زینلی پور, ابوذر بهروزی