بهار و تابستان 1398

 • اکبر صالحی
 • حسین جعفری ثانی
 • حکیمه السادات شریف زاده
 • حیدر جانعلیزاده چوب بستی
 • راضیه بیرونی کاشانی
 • رضا محمدی
 • رمضان برخورداری
 • صدیقه کاظمی
 • مجتبی همتی فر
 • محسن نوغانی
 • مراد یاری دهنوی
 • هاشم فردانش

پژوهشی

تعلیم و تربیت به مثابه «بیلدونگ» در پدیدارشناسی هگل

سعید آزادمنش, خسرو باقری نوع پرست, میثم سفیدخوش, نرگس سجادیه
بازدید: 139
بازدید: 163
بازدید: 204

فلسفه نوشتار از دیدگاه دریدا و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت

بهمن کریم زاده, مراد یاری دهنوی, خسرو باقری نوع پرست, حمیدرضا علوی
بازدید: 112