لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل غفّاری
 • بختيار شعباني وركي
 • حجت صفارحیدری
 • راضیه بیرونی کاشانی
 • رضا محمدی
 • رمضان برخورداری
 • سعید ضرغامی
 • علی خالق خواه
 • علی صبوری
 • علیرضا صادق زاده قمصری
 • فاطمه موحدی پارسا
 • محمود سعیدی رضوانی
 • مقصود امین خندقی
 • نرگس سجادیه

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره