لیست داوران منتصب این شماره

  • نجمه بهنام
دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

رابطه هیجان خواهی، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران

حسینی حسینی, طباطبایی2 طباطبایی2, آقامحمدیان3 آقامحمدیان3
بازدید: 129
بازدید: 136