پژوهشی

نسبت میان فرآیند تدبیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد

حسین قلی زاده حسین قلی زاده, شعبانی ورکی شعبانی ورکی
بازدید: 161

بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

مهرام مهرام, ساکتی ساکتی, لطف آبادی لطف آبادی
بازدید: 249

بررسی تاثیر عوامل خانوادگی در پایین بودن آمار طلاق در شهرهای یزد و اردکان و میبد

فاتحی زاده فاتحی زاده, بهجتی بهجتی, نصر اصفهانی نصر اصفهانی
بازدید: 131