ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی

پژوهشی

بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی

داورپناه داورپناه, رمضانی رمضانی
بازدید: 268

تحلیل پیوندهای وب سایت های کتابخانه های ملی جهان

حاجی زین العابدینی حاجی زین العابدینی, مکتبی فرد مکتبی فرد, عصاره عصاره
بازدید: 141

گزارشهای استنادی نشریات فارسی

مهراد مهراد, مقصودی دریه مقصودی دریه
بازدید: 103