پژوهشی

مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی

حسینی غفاری حسینی غفاری, قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی, آقامحمدیان آقامحمدیان
بازدید: 171

مقایسه‌ی یادگیری توالی حرکتی مشخص در سالمندان و جوانان

نجاتی نجاتی, عشایری عشایری, گروسی گروسی, اقدسی اقدسی
بازدید: 143

بررسی ارتباط سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان‌های پسرانه استان اردبیل

زاهد بابلان زاهد بابلان, عسگریان عسگریان, بهرنگی بهرنگی, نادری نادری
بازدید: 132