پژوهشی

مقایسة ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر

مهرمحمدی مهرمحمدی, امین خندقی امین خندقی
بازدید: 139
بازدید: 133

بررسی عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی

یمنی دوزی سرخابی یمنی دوزی سرخابی, امین مظفری امین مظفری
بازدید: 131

بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل

احدی Ahadi احدی, نریمانی نریمانی, ابوالقاسمی ابوالقاسمی, آسیایی آسیایی
بازدید: 154
بازدید: 192

بررسی اثر‌بخشی گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد امید‌درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

بیجاری بیجاری, قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی, آقا محمدیان شعرباف آقا محمدیان شعرباف, همایی شاندیز همایی شاندیز
بازدید: 258

بررسی تأثیر دستکاری انگیزشی بر روی سرعت پردازش مغزی در افرادی با حساسیت بالا در سیستم‌های بازدارنده/فعال‌ساز رفتاری

صبوری مقدم صبوری مقدم, پخشی پور پخشی پور, عشایری عشایری, قادری پاكدل قادری پاكدل, گروسی گروسی
بازدید: 124

نقدی بر انسان‌شناسی تیلوریسم و پیامدهای آن در مدیریت آموزشی

سرمدی سرمدی, پاكسرشت پاكسرشت, صفایی مقدم صفایی مقدم, مهرعلیزاده مهرعلیزاده
بازدید: 161