• مقصود امین خندقی
  • نعمت الله موسی پور

پژوهشی

بازدید: 81
بازدید: 226

بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها

حسین زارع محمدآبادی, سید رجایی پور, مهدی جمشیدیان, حسین مولوی
بازدید: 82

تأثیر ساخت و ارائة نقشة مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری، درک

جواد مصرآبادی, داوود حسینی نسب, اسکندر فتحی آذر, محمد مقدم
بازدید: 73
بازدید: 90