لیست داوران منتصب این شماره

  • مقصود امین خندقی
  • نعمت الله موسی پور
دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

بازدید: 148
بازدید: 325

بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها

حسین زارع محمدآبادی, سید رجایی پور, مهدی جمشیدیان, حسین مولوی
بازدید: 146

تأثیر ساخت و ارائة نقشة مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری، درک

جواد مصرآبادی, داوود حسینی نسب, اسکندر فتحی آذر, محمد مقدم
بازدید: 122
بازدید: 142