دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
آموزاندن "به" و آموختن "از": تحول در آموزش و پرورش در پرتو عاملیت و تعامل

خسرو باقری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 5-24

https://doi.org/10.22067/fe.v3i2.24768

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین آموزاندن «به» و آموختن «از» با تاکید بر تحول در آموزش و پرورش در پرتو عاملیت و تعامل می‌باشد. با این توضیح که تعلیم و تربیت بیش از هر چیز بر تعامل معلم و شاگرد استوار است. تعامل در اینجا مفهومی فراتر از تأثیر متقابل است که میان اشیاء نیز برقرار می‌شود و تنها در جایی ممکن است که رابطه ای میان دو «عامل» مورد نظر ...  بیشتر

ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت؛ بررسی موردیِ سازواری «فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران» در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش

مجتبی همتی فر؛ محمدرضا آهنچیان

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22067/fe.v3i2.23397

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگویی برای ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت است. دست‌یابی به این هدف با تحلیل تطبیقی الگوهای پیشین و بازسازی آن‌ها مبتنی بر مبانی مفروض صورت گرفت. نتایج به دست آمده به طرح یک الگوی چهار مرحله‌ای انجامید که گام‌های اساسی آن جهت ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی عبارتند از «بررسی هدف ترکیب، ...  بیشتر

زیست نگاری و روایت فهم معلمان از نقش فلسفه تربیت در تحول عملکرد آنان

مراد یاری دهنوی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 49-66

https://doi.org/10.22067/fe.v3i2.23631

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، روایت فهم درونی شده معلمان و مربیان از تجربه تحصیل در رشته «تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت» در راستای نقش فلسفه تربیت در تحول عملکرد آنان می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش زیست نگاری و روایتی بهره گرفته شد و فهم دوازده نفر از معلمان و مربیان با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، مصاحبه روایتی، گزارش های خودزیست ...  بیشتر

امکان هم کناریِ تفکر انتقادی و تجربه ی دینی در برنامه ی تربیت دینی

بابک شمشیری؛ امین ایزدپناه

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 67-88

https://doi.org/10.22067/fe.v3i2.23678

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی امکان هم کناری تفکر انتقادی و تجربه دینی در برنامه تربیت دینی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش استنتاجی بهره گرفته شد. بر اساس نتایج این پژوهش به نظر می‌رسد که هم کناری پرورش عقل نقاد و توجه به تجربه دینی در برنامه های تربیت دینی می تواند فرایند دین یابی را به نوعی دیالکتیک تبدیل سازد که در آن ...  بیشتر

تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران

سمانه امینی مشهدی؛ ابوالفضل غفاری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 89-110

https://doi.org/10.22067/fe.v3i2.23550

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی با نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که تربیت ارزشی، جزء ذاتی تعلیم و تربیت محسوب شده و تربیت در قالب هر رویکردی باشد بر پایه استدلال و آزادی ...  بیشتر

کشاکش اندیشه ی مدرن-پست مدرن ؛ ضرورت کُنِش روشنفکرانه فیلسوف تعلیم و تربیت برای تحول در نظام آموزش و پرورش

رمضان برخورداری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 111-130

https://doi.org/10.22067/fe.v3i2.23594

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل تقابل‌های نظری اندیشه مدرنیته و پست مدرنیته به منظور مشخص کردن نقش فیلسوف تعلیم و تربیت در میانه چنین تقابلی می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش کاوشگری فلسفی انتقادی با دو مسیر انتقاد عقلانی و انتقاد رهایی بخشی استفاده بهره گرفته شد. با وجود تقابل های اندیشه مدرنیته و پست مدرنیته، نتیجه ...  بیشتر

تحول تربیتی در پارادایم پیچیدگی

رضا محمدی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 131-150

https://doi.org/10.22067/fe.v3i2.23085

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحول تربیتی در پارادایم پیچیدگی است. پارادایم پیچیدگی منظری جدید برای روند تغییر و تحول جهان هستی و پدیده‌های آن در اختیار اندیشمندان گذاشته و بسیاری از نظریه‌پردازان با توجه به مؤلفه‌های اساسی این پارادایم به ارائه دیدگاه‌های جدید خود در حوزه‌های علمی گوناگون چون علوم تربیتی پرداخته‌اند. برای دستیابی ...  بیشتر

تبیین تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیک فازی

حمیدرضا قنبری؛ مهرداد مظاهری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 151-172

https://doi.org/10.22067/fe.v3i2.22563

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین تحول نظام آموزش و پرورش با رویکرد سیستمی است. تحول در این نظام با نظر به فرآیند ترکیبی تحولی آنتروپیک (آنتروپی و نگانتروپی) سیستم‌ها و رشد فازی مورد مطالعه قرار گرفت. از دیدگاه سیستمی، پدیده آنتروپیک «آنتروپی و نگانتروپی» یک حالت یا قانون کلى در فرآیند تغییر و تحول سیستم‌ها می‌باشد که پیوسته سیستم‌ها را ...  بیشتر

بررسی فلسفی مولفه‌های اصلی انقلاب اسلامی به مثابه ظرفیت‌هایی برای تحول در نظام آموزش و پرورش

داود حسین پور

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 173-194

https://doi.org/10.22067/fe.v3i2.23668

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی فلسفی مؤلفه‌های اصلی انقلاب اسلامی به مثابه ظرفیت‌هایی برای تحول در نظام آموزش و پرورش می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش پدیدارشناسی بهره گرفته شد. با این توضیح که انقلاب‌های کبیر که محدود تأثیر گذاری فراتر از تغییر حاکمیت دارند، یکی از منابع اصلی تحول در نظام‌های آموزش و پرورش هستند. انقلاب ...  بیشتر

بررسی فلسفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی و سازگاری آن با عدالت تربیتی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت: رویکردی هرمنوتیکی

بهبود یاری قلی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 195-210

https://doi.org/10.22067/fe.v3i2.23436

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی فلسفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی و سازگاری آن با عدالت تربیتی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و هرمنوتیک انتقادی بهره گرفته شد. یافته های به دست آمده نشان داد که ایجاد مدارس غیرانتفاعی در مبانی خود با اصول عدالت اجتماعی ناسازگاری دارد، هرچند که مسئولان ...  بیشتر