دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
«تحمیل» نظریه به داده ها و یا «ظهور» نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم انسانی و اجتماعی، با روش شناسیِ نظریۀ داده بیناد

سیما ساغروانی؛ سعید مرتضوی؛ محمّد لگزیان؛ فریبرز رحیم نیا

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 151-170

https://doi.org/10.22067/fe.v4i1.32079

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تشریح رویکرد ظاهر شونده در نظریه داده بنیاد و مقایسه آن با رویکرد نظام مند می‌باشد. بدین منظور، پس از تشریح مبانی روش‌شناختی رویکرد ظاهر شونده، این رویکرد در پنج محور اصلی فرایند کدگذاری، روش نمونه‌گیری، پارادایم‌ها، نگرش به ادبیات و رویه‌های اعتبار بخشی با رویکرد نظام‌مند مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج به ...  بیشتر

تبیینی سازه گرا/واقع گرا درباره چیستی علم و عناصر آن: زمینه ای برای باز اندیشی درباره آموزش علوم

سعید ضرغامی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 5-28

https://doi.org/10.22067/fe.v4i1.29506

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارائه بینشی سازه گرا/ واقع گرا درباره ویژگی‌ها و عناصر ماهوی علم بر مبنای تحول تاریخی دیدگاه‌های فلسفی درباره علم در راستای بازاندیشی درباره آموزش علوم می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل مفهوم‌ها و نیز ارزیابی ساختار مفهومی بهره گرفته شد. بر مبنای یافته‌های حاصل از این پژوهش، مدلی دو بعدی در ...  بیشتر

تحلیل تطبیقی اسناد رسمی نگاشته شده در فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران

نرگس سجادیه

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 29-48

https://doi.org/10.22067/fe.v4i1.24713

چکیده
  هدف اصل این پژوهش، تحلیل تطبیقی اسناد رسمی نگاشته شده در فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش نقد تطبیقی بهره گرفته شد. یافته‌های به دست آمده نشان داد که سه سند مورد نظر از منظر معیارهای هفت‌گانه (انسجام فلسفی، تناسب با عرصه عمل، اسلامی بودن، ایرانی بودن، نوآوری، میزان موجه سازی ...  بیشتر

رویکردهای عدالت آموزشی (نگاهی به جایگاه عدالت آموزشی در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران)

حجت صفارحیدری؛ رزا حسین نژاد

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22067/fe.v4i1.23696

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی امکان و یا امتناع تحقق عدالت آموزشی در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیلی و انتقادی بهره گرفته شد. بنابراین، با نظر به رویکردهای عدالت آموزشی (آرمان‌گرا، لیبرالیستی، مارکسیستی، فمینیستی و نژادی، پسامدرن و وجودی) سند تحول بنیادین نظام آموزشی ایران مورد نقد ...  بیشتر

آرمان شهرگرایی و تحول آموزش و پرورش

محمدرضا آهنچیان

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 73-82

https://doi.org/10.22067/fe.v4i1.24016

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل رابطه آرمان شهرگرایی با تحول آموزش و پرورش می‌باشد. مطالعه به روش تحلیلی و بر اساس مرور و استخراج اطلاعات مرتبط با هدف تحقیق و طبقه بندی آنها صورت گرفت. در این راستا، پس از تعریف آرمان شهر، اندیشه های اساسی مشهورترین آرمان شهرگرایان یعنی افلاطون، توماس مور و فرانسیس بیکن به طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

مقدمه ای بر تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ایران از آغاز دوره ی مدرن سازی تا امروز

شهین ایروانی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 83-110

https://doi.org/10.22067/fe.v4i1.23691

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ایران از آغاز دوره مدرن سازی تا امروز می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش تاریخی– تحلیلی بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مؤلفه‌های اصلی و بنیادین در نظام آموزشی امروز ایران تقلیدگری، اقتدار گرایی و دین مداری است که هر یک حاصل یکی از جریان‌های تعیین کننده ...  بیشتر

چگونگی تحول در نظام رایج تربیت اخلاقی مدارس جهت کاهش شکاف میان معرفت و عمل، بر مبنای دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

فاطمه وجدانی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 111-130

https://doi.org/10.22067/fe.v4i1.23150

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی دلیل وجود شکاف میان معرفت و عمل اخلاقی متربیان با وجود برنامه های رایج تربیت اخلاقی در مدارس و نیز پیشنهاد مؤلفه های تربیت اخلاقی مطلوب از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) جهت کاهش شکاف مذکور می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که عامل ...  بیشتر

نقش تعلیم وتربیت مرزی با تاکید بر دلالتهای تربیتی ژیرو در تحولات نظام آموزشی

عباس شکاری؛ نجمه احمد آبادی آرانی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 131-150

https://doi.org/10.22067/fe.v4i1.23708

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تعلیم و تربیت مرزی با تاکید بر دلالت‌های تربیتی هنری ژیرو در تحولات تربیتی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. ژیرو به عنوان یک نظریه پرداز معاصر پست مدرنیسم با طرح نظریه انتقادی درصدد ارائه نوعی از تعلیم و تربیت است که در آن مسئله سیاست، اخلاق و فرهنگ از اهمیت خاصی ...  بیشتر