دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
اصول و روش‌های تربیت اجتماعی مبتنی بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس

آزاد محمدی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ فاطمه زیباکلام

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 5-28

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.30243

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی مبانی گفتگو از نظر هابرماس و تعیین اصول و روش‌های تربیت اجتماعی متناظر با این مبانی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل مفهومی پیش رونده بهره گرفته شد. در این پژوهش با بررسی مبانی نظری و تشریح و توضیح نظریه انتقادی و تحلیل نظریه کنش ارتباطی هابرماس یازده اصل تربیتی و سیزده روش تربیتی به دست ...  بیشتر

از پرسش های متخیلانه تا آفرینش های خلاقانه

نامدار ابراهیمی؛ محمود مهرمحمدی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 29-50

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.38493

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین و تشریح دو رویکرد تربیتی پرسش محور و پاسخ محور و پیامدهای این دو رویکرد بر رفتارهای متخیلانه و خلاقانه کودکان می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش توصیفی– تحلیلی بهره گرفته شد. در این راستا، روابط میان پرسشگری، تخیل و خلاقیت مورد تحلیل قرار گرفته و نقش رویکردهای تربیتی مختلف در تقویت یا تضعیف این ویژگی ...  بیشتر

واکاوی جایگاه مفهوم «بازی» در هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت‌های آن برای حصول آگاهی/ فهم

مظهر بابایی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ امیر نصری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.23829

چکیده
  چکیده : هدف اصلی این پژوهش ، بررسی وتحلیل مفهوم«بازی» در هرمنوتیک فلسفی گادامر، و نشان دادن دلالت های آن برای حصول فرایند آگاهی/فهم ،در تربیت می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش های توصیفی و تحلیل مفهومی ،از رویکردهای پژوهش کیفی استفاده شد . یافته ها ی حاصل ازاین پژوهش نشان داد که استفاده از نظریه ی بازی گادامر، و به تبع ...  بیشتر

نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر

رزیتا ابوترابی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ جهانگیر مسعودی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 69-94

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.34297

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، نقد و بررسی دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از دیدگاه‌ هایدگر می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش فلسفی بهره گرفته شد. بدین ترتیب، نخست به در- هستن و جهانیت جهان از منظر هایدگر پرداخته شد، سپس ابزار و نحوه‌ دسترسی به این جهان و اشیاء و دلالت‌های تربیتی آن مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، به منظور پرداختن ...  بیشتر

نئولیبرالیسم و تجاری سازی تربیت: چالشی فرا روی تربیت اخلاقی

حمداله محمدی؛ فاطمه زیباکلام

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 95-116

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.37248

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش نقد تأثیر تجاری‌سازی تربیت بر تربیت اخلاقی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش انتقادی بهره گرفته شد. بررسی چالش‌های اصلاحات تربیتی نئولیبرال برای تربیت اخلاقی با تمرکز بر مطالعه موردی طرح «هیچ کودکی نباید عقب بماند» حاکی از آن است که افزایش رقابت و کاهش فضای مشارکتی، نگاه ابزاری به انسان، تبدیل دانش ...  بیشتر

فلسفه برای کودکان: رویکردهای تربیت دینی به آموزش تفکر

احمد اکبری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.20445

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تبیین دیدگاه‌های مختلف فیلسوفان مسلمان نسبت به آموزش عقلانی و فلسفی به کودکان، در راستای تربیت دینی بایسته می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوا و نیز روش تحلیل و استنتاج منطقی بهره گرفته شد. بنابر یافته‌های به‌دست‌آمده، رویکرد تربیت دینی مبتنی بر عقلانیت به دو شکل همگانی و نخبه پرور از یکدیگر ...  بیشتر

الگوی رشد یکپارچه در تعلیم و تربیت افراد آسیب دیده شنوایی

رحیم شالیان؛ سید امیر امین یزدی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 137-162

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.39266

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگویی بدیل برای توانمندسازی افراد آسیب دیده شنوایی (آ.د.ش) در مواجهه با چالش ها و مشکلات اجتماعی است، به نحوی که امکان خوداتکایی در زندگی فردی و مشارکت معنادار آنان را در فرایند توسعه پایدار جوامع میسر سازد. برای این منظور، نخست پیامدهای ناشی از آسیب-شنوایی (آ.ش) با استفاده از دیدگاه صاحبنظران مورد بررسی قرار ...  بیشتر