دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اسفند 1395 
تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا

صفحه 82-106

10.22067/fedu.v6i2.60671

زهرا وقاری زمهریر؛ مقصود امین خندقی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مرضیه موحدی محصل طوسی


سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی

صفحه 128-152

10.22067/fedu.v6i2.60913

رضوان حسینقلی زاده؛ محمدرضا آهنچیان؛ علی نوفرستی؛ معصومه کوهساری