دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
موانع معرفت‌شناختی نزد گاستون باشلار و پیامدهای تربیتی آن در آموزش علم

موسی توماج ایری؛ ایرج نیک سرشت

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 5-24

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i2.69172

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی مشکلات معرفت‌شناختی یادگیری مفاهیم علوم تجربی توسط دانش‌آموزان می‌باشد. برای این منظور از مفهوم موانع معرفت‌شناختی و روش روانکاوی معرفت عینی موردنظر گاستون باشلار بهره گرفته شد. روش روانکاوی معرفت عینی دارای سه وجه عمدۀ روانکاوانه، معرفت‌شناختی و تاریخی است. روانکاوی معرفت عینی، با لحاظ این وجوه، به ...  بیشتر

از اثربخشی تا تعالی: گسست نظریه، تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسه

شهین بنی اسد؛ رضوان حسین قلی زاده؛ مقصود امین خندقی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 124-148

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i2.67475

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین شکاف نظریه، تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسه با تکیه بر سیر تاریخی جنبش اثربخشی مدرسه از دهه 1960 تاکنون می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش اسنادی بهره گرفته شد. مرور رویدادهای تاریخی معطوف به جنبش اثربخشی مدرسه حاکی از توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های صورت گرفته به شکل نظام‌مند برای کاهش شکاف ...  بیشتر

تحلیل و ارزیابی ماهیت ارتباط مجازی معلم و فراگیران در نسل نو یادگیری الکترونیکی: مطالعه موردی موک ها

سعید ضرغامی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 25-36

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i2.66937

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیران در نسل نو یادگیری الکترونیک می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش نمودشناسی بهره گرفته شد. مبنای نظری چنین ارزیابی آن است که به تعبیر هایدگر فناوری خنثی نیست و آن‌چنان‌که آیدی اشاره کرده است، فاوا برخی از ابعاد تجربه ما را به بهای تضعیف برخی دیگر از ابعاد ...  بیشتر

جایگاه طبیعت و فضاهای باز در یادگیری کودکان بر مبنای مطالعه‌ای زیست‌گرایانه

سیدمحمد بهروز؛ اسماعیل ضرغامی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i2.64664

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، واکاوی «یادگیری» از منظر زیست‌شناسی و بوم‌شناسی است. براین اساس، یادگیری به‌مثابه بخشی از فرایند شکل‌دهی به فیزیولوژی، ریخت‌شناسی و رفتار فرد در محدوده مرزهای ذات زیستی ارگانیسم، به‌منظور انطباق با محیط تعریف می‌شود. ازآنجاکه ذات زیستی کودک انسان در دوره بسیار طولانی تکامل و در بوم‌شناسی طبیعی خاصی شکل می‌گیرد، ...  بیشتر

نقد گفتمان تلفیق التقاطی (بازسازی سازوارانه)در تعلیم و تربیت : با نگاهی به آثار دکتر خسرو باقری

سید مهدی سجادی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i2.66857

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، نقد گفتمان تلفیق التقاطی با تأکید بر نقد آثار یکی از اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت در ایران است که طی دو دهه اخیر، فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود را با ابتناء به رویکرد تلفیق التقاطی به‌پیش برده است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل مفهومی، نوسازی مفهومی، تحلیل انتقادی و سپس استنتاج بهره گرفته شد. بنابراین، ...  بیشتر

چارچوب نظری کلاس‌معکوس: ترسیم اشاره‌هایی برای یادگیری فراگیرمحور

حسن کاویانی؛ محمد جواد لیاقت دار؛ بی بی عشرت زمانی؛ یاسمین عابدینی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i2.63726

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین چارچوب نظری مفهوم کلاس معکوس و پاسخ به این سؤال است که رویکرد کلاس معکوس که ادعای فراگیر محوری و یادگیری فعال دارد، چگونه به چالش مدیریت زمان در کلاس درس و تسهیل یادگیری فراگیر محور و فعال پاسخ می‌دهد؟ برای دست‌یابی به این هدف از روش مرور نظام‌مند و تحلیل مفهومی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد هر یک از مؤلفه‌های ...  بیشتر

نو مفهوم‌پردازی معرفت‌شناختی شک دکارتی بر اساس انتقادهای معرفت‌شناختی شک سوفیستی پروتاگوراس به‌منظور استنتاج اصول یاددهی- یادگیری

محمد مظفر؛ سیدمهدی سجادی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ علیرضا صادق زاده

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 79-102

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i2.66782

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، استنتاج اصول یاددهی-یادگیری از نو مفهوم‌پردازی شک دکارتی بر اساس انتقادهای معرفت‌شناختی شک سوفیستی پروتاگوراس است. برای دستیابی به این هدف از روش‌ پژوهش نقد بیرونی، استنباط، نو مفهوم‌پردازی و استنتاج بهره ‌گرفته ‌شد. یافته‌های به‌دست‌آمده حاکی از آن است که شیوۀ معرفتی دکارت در شک مقطعی- خطی، تعقل گرایی، ...  بیشتر

آینۀ شکستۀ حقیقت؛ پاسخ به نقد دکتر مهدی سجادی

خسرو باقری نوع پرست

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 119-123

https://doi.org/10.22067/fedu.v7i2.71446

چکیده
  نخست از دکتر مهدی سجادی سپاسگزارم که کوشیده است دیدگاه من در مورد ترکیب سازوار نظریه‌ها را موردنقد قرار دهد. ایشان در این مقاله، نقد را ابتدا متوجه همه رویکردهای ترکیب نگر دانسته و سپس، دیدگاه من را چون مصداقی از آن، موردنقد قرار داده است. ضمن تشکر از ایشان برای بذل کوشش در جهت گشودن باب گفتگو، نکاتی را بیان می‌کنم که مشخص شود این نقدها ...  بیشتر