دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، اسفند 1396 
چارچوب نظری کلاس‌معکوس: ترسیم اشاره‌هایی برای یادگیری فراگیرمحور

صفحه 59-78

10.22067/fedu.v7i2.63726

حسن کاویانی؛ محمد جواد لیاقت دار؛ بی بی عشرت زمانی؛ یاسمین عابدینی