دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. طبقه‌بندی الگوهای طراحی سازنده‌گرا بر اساس رویکردهای یادگیری و تدریس

محمد ابراهیمی پور

دوره 09، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v9i2.2087

چکیده
  در این مقاله ده الگوی طراحی آموزشی مشهور، از میان 25 الگوی طراحی آموزشی سازنده گرای موجود در متون تخصصی انتخاب و رویکردهای یاددهی – یادگیری مستتر در آنها با استفاده از روش تحلیل محتوی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحلیل با مراجعه به متون اصلی بنیان‌گذاران هر یک از الگوها، هر یک از الگوها از نظر فردی، جمعی، یا دوگانه بودن رویکردهای ...  بیشتر

2. بررسی میزان افسردگی، هیجان‌خواهی، پرخاشگری، سبک‌های دلبستگی و تحصیلات والدین به‌عنوان پیش‌بین‌های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز

محمد ابراهیمی پور؛ مهرابی زاده هنرمند مهرابی زاده هنرمند

دوره 09، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v9i2.2088

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان افسردگی، هیجان‌خواهی، پرخاشگری، سبک‌های دلبستگی و تحصیلات والدین به‌عنوان پیش‌بین‌های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز است. افراد مورد مطالعه‌ی تحقیق شامل 112 نوجوان معتاد و 112 نوجوان غیرمعتاد بودند. در این پژوهش، برای انتخاب نمونه‌ی معتاد از نمونه‌ی در دسترس و برای انتخاب نمونه‌ی ...  بیشتر

3. بررسی رابطه‌ی بین ابعاد شخصیت و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تبریز

محمد ابراهیمی پور؛ سوفیانی سوفیانی

دوره 09، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v9i2.2089

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و سلامت عمومی دانشجویان انجام گرفت. از 370 دانشجوی مقطع کارشناسی، خواسته شد تا پرسش‌نامه‌ی شخصیتی نئو (NEO-FFI)، و پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل میانگین، انحراف معیار، t-test، ANOVA، ضرایب همبستگی و رگرسیون گام به گام ...  بیشتر

4. مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی

محمد ابراهیمی پور؛ قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی؛ آقامحمدیان آقامحمدیان

دوره 09، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v9i2.2090

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در جهت افزایش رضایت زناشویی انجام شد. در این پژوهش 30 زن متأهل دارای مشکلات رضایت، از مراجعه کنندگان به کلینیک‌های موجود در سطح شهر مشهد با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی به گروه‌های درمان انگیزشی نظام‌مند، نظریه‌ی ...  بیشتر

5. بررسی رابطه‌ی ادراکات محیطی مدرسه‌ای و اهداف پیشرفت؛ آیا نوع مدرسه، رشته‌ی تحصیلی و منطقه‌ی محل سکونت تفاوت ایجاد می‌کند؟

محمد ابراهیمی پور؛ خرازی خرازی

دوره 09، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v9i2.2091

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر نوع مدرسه، رشته‌ی تحصیلی و منطقه‌ی محل سکونت در ادراکات فعالیت‌های کلاسی و اهداف پیشرفت دانش‌آموزان است. بدین منظور، نمونه‌ای به حجم 571 آزمودنی از دبیرستان‌های مناطق مختلف تهران انتخاب شدند. آزمودنی‌های یادشده ازجهت نوع مدرسه (عادی، دولتی و غیر انتفاعی)، رشته‌ی تحصیلی (ریاضی فیزیک و ادبیات و علوم انسانی) ...  بیشتر

6. رابطه‌ی بین هوش هیجانی و شوخ‌طبعی در دانشجویان دانشگاه

محمد ابراهیمی پور

دوره 09، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v9i2.2092

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن (خودآگاهی هیجانی، خودابرازی، حرمت نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، روابط بین فردی، واقع‌گرایی، انعطاف‌پذیری، حل مسئله، تحمل فشار روانی، کنترل تکانش، خوش‌بینی و شادمانی) با شوخ‌طبعی در بین دانشجویان دانشگاه بود. برای دست‌یابی به اهـداف ...  بیشتر

7. مقایسه‌ی یادگیری توالی حرکتی مشخص در سالمندان و جوانان

محمد ابراهیمی پور؛ عشایری عشایری؛ گروسی گروسی؛ اقدسی اقدسی

دوره 09، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v9i2.2093

چکیده
  توالی حرکتی اساس بسیاری از رفتارهای هوشیارانه‌ی انسان است؛ چراکه رفتارهای پیچیده‌ی حرکتی زنجیره‌ای از رفتارهای اولیه است. هدف این پژوهش مقایسه‌ی یادگیری توالی حرکتی مشخص (یادگیری صریح) در دو گروه سنی سالمندان و جوانان است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، نرم‌افزار تخصصی ارائه‌ی محرک های متوالی و ثبت زمان و خطای پاسخ بود. در ...  بیشتر

8. بررسی ارتباط سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان‌های پسرانه استان اردبیل

محمد ابراهیمی پور؛ عسگریان عسگریان؛ بهرنگی بهرنگی؛ نادری نادری

دوره 09، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v9i2.2094

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی ارتباط سلامت سازمانی ادراک شده به‌وسیله‌ی‌ دبیران با تعهد سازمانی آنان در دبیرستان‌های استان اردبیل اجرا شد. سلامت سازمانی در این پژوهش بر اساس مفهوم‌سازی هوی و همکاران (1991) به‌عنوان یک سازه شامل هفت بعد یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه‌گری، ساخت‌دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تأکید علمی عملیاتی شد و برای ...  بیشتر

9. بررسی تأثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه‌ی عددی دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات ویژه‌ی یادگیری

محمد ابراهیمی پور؛ عشایری عشایری؛ بابا پور بابا پور؛ مقیمی مقیمی

دوره 09، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v9i2.2095

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزش کاراته بر کارکرد حافظه‌ی عددی دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات ویژه‌ی یادگیری پرداخته شده است. همه‌ی دانش‌آموزان شرکت کننده در این پژوهش از طریق مدارس مقطع ابتدائی شهر مشهد به‌علت بروز مسائلی در فرآیند آموزش رسمی ایشان به سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنائی ارجاع شده‌اند و پژوهش‌گران ...  بیشتر