دوره 10 (1399)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. دیدگاه بوردیو در باب میدان آموزش: فراسوی دیدگاه های تضاد و کارکردگرایی

فردین محمدی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-25

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v9i1.73557

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی نظریه بوردیو در باب میدان آموزش و تفاوت آن با سایر رویکردهای رایج جامعه­شناسی آموزش‌وپرورش می­باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش اسنادی بهره گرفته شد و از این طریق آثار نظری و تجربی بوردیو و سایر نظریه­پردازان و پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت. یافته­های به دست آمده حاکی از آن است که بوردیو نگاهی ...  بیشتر

2. تعلیم و تربیت به مثابه «بیلدونگ» در پدیدارشناسی هگل

سعید آزادمنش؛ خسرو باقری نوع پرست؛ میثم سفیدخوش؛ نرگس سجادیه

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 26-47

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v9i1.79795

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین ماهیت، هدف و مؤلفه‌های مفهومی تعلیم و تربیت بر اساس فرایند تکوین دانش در پدیدارشناسی هگل می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تفسیر مفهومی و مفهوم‌پردازی بهره گرفته شد. یافته‌های به دست آمده حاکی از آن است که «بیلدونگ» در تعریف تعلیم و تربیت به عنوان فرایندی توصیف می­شود که به دنبال ارتقای تجربه ...  بیشتر

3. تحلیل معنای کنشگری معلم در مقالات مجله رشد معلم: مبتنی بر رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

مرضیه عالی؛ ایوب داودی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-65

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v9i1.79007

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل گفتمان حاکم بر کنشگری معلم در مقالات مجله رشد معلم منتشر شده در سال‌های 1396-1390 می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از  روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره گرفته شد.  بنابراین، گفتمان شکل‌دهنده به کنشگری معلم در مقالات مجلات رشد معلم در سطوح سه‌گانه مورد تحلیل قرار گرفت و نسبت آن با شرایط اجتماعی تصریح ...  بیشتر

4. سازواری یا ناسازواری تربیت و سیاست؛ خوانش انتقادی نظریه‌های فضیلت‌گرایی، قدرت‌گرایی و انتقادی

مجتبی همتی فر؛ بختیار شعبانی ورکی؛ جمیله علم الهدی؛ شریف لک زایی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v9i1.74829

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و ارزیابی جریان‌های فکری ناظر به مسئله سازواری تربیت و سیاست می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، سیر تحول اندیشه‌های ناظر به مناسبات تربیت و سیاست به عنوان دو امر و نهاد اجتماعی از منظر سازواری چارچوب نظری هر یک با هم، همخوانی با فلسفه اجتماع و یا با چارچوب فکری معیار مورد تحلیل قرار گرفت. در این تحلیل از ...  بیشتر

5. بازتبیین دیدگاه شفلر در باب استعدادهای آدمی در پرتوی نقدهای صورت گرفته: احتیاط، انعطاف و پویایی در انتساب استعداد

نرگس سجادیه؛ زکریا حسینی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 88-111

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v9i1.72502

چکیده
  هدف اصلی این نوشتار، تحلیل مفهومی و بازخوانی ماهیت استعدادهای آدمی در پرتوی نقدهای وارد به آن در نظام آموزشی است. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیل تطبیقی و مفهومی بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد اقتضائات «نوع» انسانی به‌ویژه اقتضائات محتوایی کمتر موردتوجه شفلر قرارگرفته و افراز استعدادها به استعدادهای محوری و حاشیه‌ای ...  بیشتر

6. رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی

مقصود امین خندقی؛ اعظم محمدزاده قصر

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-129

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v9i1.71686

چکیده
  نظریه و نظریه پردازی اهمیت و نقش انکارناپذیری در حیات و ممات آموزش عالی بر عهده دارد؛ اما در این میان، اکثر دانشجویان احساس می کنند که در کلاس درس نظریه ها، وارد یک دنیای کاملا علمی، شاعرانه و دور از عمل شده اند. برخی استادان هم با این تصور که دروس مربوط به نظریه ها، جزء دروس غیرفنی، غیرعملی و کاملاً حفظی هستند، دانشجویان بیشتری را در ...  بیشتر

7. فلسفه نوشتار از دیدگاه دریدا و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت

بهمن کریم زاده؛ مراد یاری دهنوی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ حمیدرضا علوی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v9i1.78918

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بازنمایی دیدگاه دریدا درباره فلسفه نوشتار و پیامدهای مهم آن برای بازاندیشی در ساختار تعلیم و تربیت به منظور پرورش خلاقیت دانش‌آموزان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش توصیفی- استنتاجی، به شرح مبانی فلسفی (هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی) فلسفه نوشتار از دیدگاه دریدا پرداخته و سپس پیامدهای ...  بیشتر