دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. رابطة الگوهای ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی دانش‌آموزان دورة متوسطة شهر شیراز

محمد ابراهیمی پور؛ خیر خیر

دوره 010، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i1.2096

چکیده
  کیفیت زندگی از اساسی‌ترین مفاهیم روان‌شناسی مثبت‌گراست. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پیش‌بینی ابعاد کیفیت زندگی، شامل «سلامت جسمی»، «سلامت روان»، «ارتباطات اجتماعی» و «ادراک محیط زندگی» توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، شامل «بُعد گفت و شنود» و «بُعد همنوایی» بود. مشارکت کنندگان در پژوهش 435 دانش‌آموز (215 نفر دختر و 220 نفر پسر) ...  بیشتر

2. مقایسة ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر

محمد ابراهیمی پور؛ امین خندقی امین خندقی

دوره 010، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i1.2098

چکیده
  در داخل حوزة تعلیم و تربیت، حوزه‌ای فرعی وجود دارد که «برنامه درسی» نامیده می‌شود. برنامه درسی به‌عنوان یک حوزة مطالعاتی، در زمینة مباحث نظری از اختلاف برانگیزترین حوز‌های معرفت بشری محسوب می‌شود. یکی از مباحثی که از دیرباز منشأ و مصدر این اختلاف نظر بین نظریه‌پردازان این رشته بوده، ایدئولوژی‌های برنامه درسی یا نظریه‌های هنجاری ...  بیشتر

3. مقایسة کنش‌وری عصب - روان‌شناختی (زمان واکنش) در معتادان و افراد عادی

محمد ابراهیمی پور؛ دژکام دژکام؛ آزادفلاح آزادفلاح

دوره 010، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i1.2099

چکیده
  در این تحقیق، کنش‌وری عصب - روان‌شناختی بین سوء مصرف کنندگان هروئین، سوء مصرف کنندگان تریاک و افراد عادی مورد بررسی قرار گرفته است. دو گروه معتاد (30N = ) از طریق پرسشنامه و مصاحبه از بین افرادی که به کلینیک‌های درمانی جهت ترک مراجعه کردند انتخاب شدند. گروه کنترل (15 N =) با توجه به خصوصیات تأثیرگذار در تحقیق از قبیل سن، تحصیلات، وضعیت ...  بیشتر

4. مقایسة اثربخشی درمان‌های رفتاردرمانی شناختی و فلئوکزتین در بهبود مبتلایان به اختلال وسواسی-اجباری

محمد ابراهیمی پور؛ محمودعلیلو محمودعلیلو؛ بخشی پور بخشی پور

دوره 010، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i1.2100

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسة میزان اثربخشی رفتاردرمانی شناختی و فلئوکزتین در بیماران وسواسی-اجباری است. این بررسی از نوع آزمایشی بود. آزمودنی‌های پژوهش را 42 نفر بیمار وسواسی-اجباری که به‌صورت جایگزینی تصادفی در سه گروه رفتاردرمانی شناختی، فلئوکزتین و لیست انتظار جای داده شده بودند، تشکیل می‌دادند. آزمودنی‌های سه گروه از نظر متغیرهایی ...  بیشتر

5. بررسی عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی

محمد ابراهیمی پور؛ امین مظفری امین مظفری

دوره 010، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i1.2102

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عامل‌هایی است که بتواند تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی را مشخص نماید. جامعة آماری این مطالعه تعداد 85 دانشجوی تحصیلات تکمیلی است که از تاریخ 1/9/1382 الی 1/5/1383 موفق به دفاع از پایان‌نامة خود شده‌اند. پرسشنامة PREQ ابزار گردآوری داده‌ها است. عامل‌های استخراجی برای برسی تجارب پژوهشی ...  بیشتر

6. بررسی وضعیت سلامت عمومی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد

محمد ابراهیمی پور

دوره 010، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i1.2103

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور کسب اطلاعاتی دربارة وضعیت سلامت روانی دانشجویان و مقایسة آن در دانشجویان دختر و پسر طراحی و اجرا گردید. 554دانشجوی دختر و پسر با توجه به فهرستِ اسامیِ ارائه شده از ادارة آموزش دانشگاه به‌صورت تصادفی طبقه‌ای از مجتمع‌های فنی و مهندسی و علوم انسانی و علوم پایه و معماری انتخاب و آزمون GHQ-28 و شادکامی را تکمیل نمودند. ...  بیشتر

7. بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل

احدی Ahadi احدی؛ نریمانی نریمانی؛ ابوالقاسمی ابوالقاسمی؛ آسیایی آسیایی

دوره 010، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i1.2104

چکیده
  هدف از انجام پـژوهش حاضر، تعیین ارتبـاط هوش هیجانی، سـبک‌های اسنادات و خودکـارآمـدی با رضایت از زندگی در زنان شاغـل شهرستان بجنورد بود. جامعة این پژوهـش کلـیة زنان شـاغل 30 تا 40 ساله‌ای بود که به‌طـور تمام وقت در بخش دولتی شهرستان بجـنورد در سال 1384 مشغول به‌کار بودند که از میان آنان، نمونه‌ای به حجم 120 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

8. ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی

محمد ابراهیمی پور

دوره 010، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i1.2105

چکیده
  در این پژوهش رابطة بین ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی در یک نمونة دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعة نوع رابطة ناگویی هیجانی و مؤلفه‌های آن شامل دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی با مشکلات بین شخصی و جنبه‌های شش‌گانة آن شامل مشکلات مربوط به قاطعیت، مردم آمیزی، اطاعت‌پذیری، صمیمیت، ...  بیشتر

9. بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

رحیم نیا رحیم نیا؛ masood علیزاده

دوره 010، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i1.1364

چکیده
  هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی ابعاد و شاخص های مؤثر بر فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. بدین منظور از مدل دنیسون که مدلی نسبتاً جدید و کامل است استفاده شده است. این مدل دارای چهار بعد اصلی انطباق پذیری، درگیر شدن در کار، رسالت و سازگاری می باشد که برای ارزیابی هر بعد اصلی سه شاخص تعریف شده است. داده های مربوط به مؤلفه ...  بیشتر

10. بررسی اثر‌بخشی گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد امید‌درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

بیجاری بیجاری؛ Bahram Ali قنبری هاشم آبادی؛ آقا محمدیان شعرباف آقا محمدیان شعرباف؛ Fatemeh همایی شاندیز

دوره 010، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i1.1278

چکیده
  این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام پذیرفت. با توجه به ارتباط میان امید، افسردگی و سرطان، بررسی اثربخشی این شیوه درمان بر کاهش افسردگی را نیز به عنوان هدف دوم در نظر گرفتیم. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی (طرح گروه کنترل نابرابر) ...  بیشتر

11. بررسی تأثیر دستکاری انگیزشی بر روی سرعت پردازش مغزی در افرادی با حساسیت بالا در سیستم‌های بازدارنده/فعال‌ساز رفتاری

محمد ابراهیمی پور؛ پخشی پور پخشی پور؛ عشایری عشایری؛ قادری پاکدل قادری پاکدل؛ گروسی گروسی

دوره 010، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i1.2107

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر دستکاری انگیزشی بر روی سرعت پردازش مغزی در افرادی با حساسیت بالای BAS و افرادی با حساسیت بالای BIS بود. در واقع، این پژوهش به‌دنبال فراهم کردن حمایتی برای تأثیر همخوانی در یادگیری در مدل گری، در مقایسه با مدل آیزنگ، می باشد. برای این منظور، 35 آزمودنی BAS و 28 آزمودنی BIS انتخاب شدند و تحت سه مرحله دستکاری انگیزشی ...  بیشتر

12. نقدی بر انسان‌شناسی تیلوریسم و پیامدهای آن در مدیریت آموزشی

محمد ابراهیمی پور؛ پاکسرشت پاکسرشت؛ صفایی مقدم صفایی مقدم؛ مهرعلیزاده مهرعلیزاده

دوره 010، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i1.2108

چکیده
  در جهان امروز، کمتر کسی می‌تواند با نگاه مکانیستی به مدیریت سازمان‌ها و بالاخص مدیریت آموزشی بنگرد. به‌ویژه در دهه‌های اخیر، عواملی همچون آگاهی، اندیشه و آزادی در نظام‌های آموزشی به‌طور فزاینده‌ای مورد تأکید قرار می‌گیرد. علی‌رغم این سیر پیشروندة علمی، به مبانی فلسفی این نظریه‌ها و روند شکل‌گیری آنها توجه لازم مبذول نشده ...  بیشتر