دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلاع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه

اخوتی اخوتی؛ محمدرضا داورپناه؛ محمد حسین دیانی؛ شعبانی شعبانی

دوره 010، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i2.1594

چکیده
  پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا به تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان موضوعی فارسی و متون فارسی کتابداری و اطلاع رسانی پرداخته است. جامعه پژوهش متشکل از 392 عنوان کتاب و 782 عنوان مقاله منتشر شده طی سال های 85-81 است که حجم نمونه ای به میزان 99 عنوان کتاب و 197 عنوان مقاله به روش نمونه گیری منظم انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد که شبکه ...  بیشتر

2. مطالعه پدیده های حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی در پرتو نظریه های معنایی

شریف شریف

دوره 010، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i2.1221

چکیده
  عصر اطلاعات، پیچیدگی فرایندها و ارتباط میان پدیده ها را بیش از پیش آشکار ساخته است. مفاهیم و معنا از مقوله های اصلی علم اطلاع رسانی هستند و به حوزه معنی شناسی ارتباط می یابند. این مقاله با هدف تمرکز بر نظریه های معنایی و بیان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر مطالعه پدیده هایی چون "بازنمون" و "ربط" در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی نگارش یافته ...  بیشتر

3. بررسی عوامل موثر بر مهارت های جست و جوی پیوسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز

رحیمی رحیمی؛ Mehrad مهراد

دوره 010، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i2.1352

چکیده
  هدف این تحقیق، سنجش عوامل موثر برمهارت های جست و جوی پیوسته در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز و تعیین توانایی آنها در استفاده از هر یک از مهارت هاست. بر اساس تحقیقات انجام شده و منابع موجود در زمینه ی مهارت های جست و جوی پیوسته، هفت مهارت جست و جو که از پرکاربردترین و رایج ترین مهارت ها هستند، برای این تحقیق استخراج گردید. ...  بیشتر

4. چالش‌های شیوه نگارش زبان فارسی در بازیابی اطلاعات از موتورهای کاوش وب

عبدالهی عبدالهی؛ abdorasool جوکار

دوره 010، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i2.2112

چکیده
  شیوه‌های گوناگون در نوشتن یک واژه، یکی از مشکلاتی است که در بازیابی مدارک مربوطه از طریق ابزارهای جستجو وجود دارد. در زبان فارسی نیز برخی از واژه‌ها به ریخت‌های متفاوتی نوشته می‌شوند. به همین دلیل این پژوهش به بررسی مسائلی پرداخته است که کاوشگران فارسی در کاوش ریخت‌های مختلف یک واژه با آن رو‌به‌رو هستند. برای پاسخگویی به سؤال‌های ...  بیشتر

5. بررسی مقایسه ای الگوی جست و جوی کلیدواژه ای با دریافت کمک و الگوی جست و جوی بدون دریافت کمک در موتور جست و جوی گوگل از دیدگاه کاربران

Zouhayr حیاتی؛ طاهریان طاهریان

دوره 010، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i2.1575

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای و میزان رضایت از الگوی جست و جوی کلید واژه ای بدون دریافت کمک و الگوی جست و جوی کلید واژه ای با دریافت کمک در موتور جست و جوی گوگل از دیدگاه کاربران پرداخته است. روش انجام این پژوهش طرح یک گروهی پیش آزمون پس آزمون بود. ابزار گرد آوری داده ها سه پرسشنامه محقق ساخته یکی حاوی سؤالات بسته پیرامون مشخصات فردی و ...  بیشتر

6. وب سنجی دانشگاههای دولتی کشور

نوکاریزی نوکاریزی

دوره 010، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i2.1424

چکیده
  در این مقاله وب سایت های دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی با استفاده از روش وب سنجی بررسی شده است. کل پیوندها، پیوندهای دریافتی، هم پیوندی ها، میزان رؤیت، عامل تأثیرگذار خالص و تجدید نظر شده وبی و همکاری گروهی میان دانشگاه ها تحلیل شده است. از میان 119 وب سایت دانشگاه ها، به دلیل مشکلات ...  بیشتر

7. مطالعه مقایسه ای دسترس پذیری وب سایت وزارتخانه های ایران بر اساس شاخص های کنسرسیوم وب جهان‌گستر و تجارب کاربران

حسن زاده حسن زاده؛ Fatemeh نویدی

دوره 010، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i2.1331

چکیده
  دسترس پذیری یکی از مهمترین ارکان و پیش نیازهای وب سایت ها در راستای ارائه خدمات بهینه به کاربران و مخاطبان آنهاست. با توجه به مطرح شدن ایده دولت الکترونیک اهمیت دسترس پذیری در وب سایت های دولتی بیش از پیش آشکار شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله تلاش شده است تا نتایج حاصل از ارزیابی دسترس پذیری وب سایت وزارتخانه های جمهوری ...  بیشتر

8. بررسی و مقایسه میزان استناد مقالات پایگاه وب علم آی اس آی (ISI Web of Science) به مجلات راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) در طول سال های 2008-2003

سعادت سعادت؛ شعبانی شعبانی

دوره 010، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i2.1524

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استنادات صورت گرفته از مقالات مجلات پایگاه وب علم آی اس آی به مجلات راهنمای مجلات دسترسی آزاد در طول سال های 2008 – 2003 انجام شده. در این پژوهش که از روش کتابسنجی و فن تحلیل استنادی بهره جویی شده، داده ها از طریق ابزارCited Reference Search در وب علم آی اس آی گردآوری شده، و با کمک نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار ...  بیشتر

9. دسترس‌پذیری و زوال استنادهای اینترنتی در مجله‌های دسترسی آزاد نمایه شده در ISI: یک مطالعه موردی

محمدکریم صابری؛ اسفندیاری مقدم اسفندیاری مقدم

دوره 010، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i2.1415

چکیده
  پژوهش حاضر دسترس‌پذیری و زوال استنادهای اینترنتی 5 مجله‌ دسترسی آزاد نمایه شده در ISI را بررسی نموده است. این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی و سنجش کمی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر، 748 مقاله منتشر شده در 5 مجله‌ دسترسی آزاد نمایه شده در ISI، از ابتدای سال 2002 تا پایان سال 2007 است. سپس، از این تعداد مقاله دانلود، تمام استنادهای ...  بیشتر

10. شناسایی مسائل و عوامل مطرح در تدوین برنامه راهبردی پیشنهادی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

پریرخ پریرخ؛ شعله ارسطوپور

دوره 010، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i2.1586

چکیده
  امروزه بسیاری از سازمانها و نهادها برای ایجاد تحول از برنامه ریزی راهبردی استفاده می کنند. برنامه ریزی راهبردی یکی از راه حلهای جلوگیری از اشتباه ها و هم راستا شدن فعالیتها با اهداف و پیش بینی آینده بشمار می آید. این نوع برنامه ریزی ابزار مناسبی برای مدیریت تحول در نهادهایی آموزشی و پزوهشی است. در این رابطه، گروه کتابداری و اطلاع رسانی ...  بیشتر

11. بررسی عوامل مؤثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

بهزادی بهزادی؛ Mohammadreza داورپناه

دوره 010، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i2.2113

چکیده
  پژوهش حاضر با روش پیمایشی عامل‌‌های تبیین کننده تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد و عامل‌‌های اثرگذار بر آن را مورد بررسی قرار داده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای است که بر مبنای پرسشنامه PREQ طراحی و هنجارسازی شده است. جامعه آماری این پژوهش آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد ...  بیشتر

12. مدیریت رسانه‌ای و مهندسی افکار عمومی

عیوضی عیوضی

دوره 010، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i2.2114

چکیده
  بحران‌سازی و بحران‌‌زدایی یکی از کارکردهای رسانه‌ها با کمک گرفتن از ابزارها و اهرم‌های نوین می‌باشد. رسانه‌ها با استفاده از راهبردها و فراراهبردها در ایجاد شرایط بحرانی می‌توانند در تحولات سیاسی-اجتماعی و فرهنگی جدید در گستره وسیعی نقش‌آفرینی کنند و موجب شکل‌دهی افکار عمومی گردند. چرا که امپراتور رسانه‌ای با بهره گیری از ...  بیشتر