دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه‌های درسی و آموزش با تأکید بر دوره ابتدائی

محمود مهرمحمدی

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/fe.v11i1.1854

چکیده
  در این مقاله، نخست به بازشناسی مفهوم تخیل پرداخته شده و معانی گوناگون آن به اجمال مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بحث مقدماتی روشن می‌سازد که شناخت مفهوم تخیل به‌عنوان یک ظرفیت انسانی کار ساده‌ای نبوده و باید به‌عنوان یک پروژة ناتمام برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت و خصوصاً سیاست‌گزارانی که به نوآوری و تحول در این عرصة خطیر می‌اندیشند ...  بیشتر

رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی

باقری نژاد باقری نژاد؛ صالحی فدردی صالحی فدردی؛ Seyed Mahmood طباطبایی

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/fe.v11i1.2246

چکیده
  نشخوارفکری به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه افسردگی شناخته شده است. از این رو، هدف این پژوهش معرفی نشخوار فکری در چارچوب نظریه سبک های پاسخ و پیامد های آن برای خلق غمگین و اختلال افسردگی بود. در این راستا، رابطه بین نشخوارفکری، افسردگی و اضطراب در نمونه ای از دانشجویان ایرانی نیز بررسی شد. شرکت کنندگان (تعداد = 119؛ 63% زن) به روش نمونه گیری ...  بیشتر

نسبت آموزش مجازی با هدف های تربیت از دیدگاه فلسفه هستی

سعید ضرغامی

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/fe.v11i1.1435

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش مجازی در دستیابی به هدف های تربیتی است که با توجه به تبیین مشترک فیلسوفان برجسته هستی درباره انسان و زندگی او استنتاج شده اند. روش پژوهش نیز تحلیل تطبیقی اندیشه فیلسوفان هستی از رویکردهای پژوهش کیفی است. هدف نخست کمک به فراگیر است تا در کنار شیوه های تعقل ، احساس های خود را نیز در زندگی واقعی نشان داده ...  بیشتر

تأثیر قصه‌های قرآنی بر هوش هیجانی کودکان

رضا هویدا؛ همایی همایی

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/fe.v11i1.4008

چکیده
  هدف این پژوهش «تعیین تأثیر قصه‌های قرآنی بر هوش هیجانی کودکان» بود. روش پژوهش آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل، و انجام پیش آزمون و پس‌آزمون بود. حجم نمونه برابر با 30 کودک 6-4 ساله (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) از سه مهد کودک در شهر اصفهان در سال 1386 بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه30 ...  بیشتر

استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت

زنگویی زنگویی؛ شعبانی ورکی شعبانی ورکی؛ فتوحی فتوحی؛ مسعودی مسعودی

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/fe.v11i1.2522

چکیده
  این مقاله به هدف بازشناسی مفهوم و نقش استعاره از منظر تعلیم و تربیت، در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست دیدگاههای شش گانه در نظریه‌های استعاره کلاسیک و جدید را بر اساس رویکردهای شناختی و با توجه به اهمیت استعاره‌شناسی در بحثهای شناختی و ذهنی معرفی می‌کند، در بخش دوم صورتهای استعاری زبان را در سه گونه‌ی اصلی (تشبیه، تمثیل و نماد) ...  بیشتر

بررسی الگوی سازمان‌دهی برنامه درسی جاری سطح یک حوزة علمیه و ارائة ویژگی‌های مطلوب آن با توجه به رویکرد تلفیقی مضمون محور

قندیلی قندیلی

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/fe.v11i1.1484

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت سازمان‌دهی محتوای درسی سطح یک حوزة علمیه و ارائة ویژگی‌های مطلوب آن بر اساس رویکرد تلفیقی مضمون محور بوده است. در این راستا، پس از مطالعة مبانی نظری و مصاحبة اولیه با تعدادی از استادان حوزوی، ویژگی‌های مربوط به سازمان‌دهی محتوای درسی حوزه شناسایی گردید. بر اساس این مجموعه مطالعات، پرسشنامه‌ای که ...  بیشتر

بررسی رابطة تسلط ربع‌های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثربخشی عملکردآن‌ها

اکرم مقدسی؛ سید عباس زاده سید عباس زاده؛ Ali غنایی چمن آباد

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/fe.v11i1.1743

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطة تسلط سبک تفکر ربع‌های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثربخشی عملکرد آنها می‌باشد. نمونة مورد مطالعه شامل 103 نفر از مدیران و 412 نفر از دبیران مقطع متوسطة شهر مشهد در سال تحصیلی 88-1387 می‌باشندکه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شده‌اند. در این پژوهش، از پرسشنامة 60 سؤالی سنجش تسلط مغزی هرمن (حوریزاد، ...  بیشتر

توانایی برنامه ریزی و سازمان‌دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

مشهدی مشهدی؛ Kazem رسول زاده طباطبایی؛ Parviz آزادفلاح؛ عاطفه سلطانی فر

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/fe.v11i1.1622

چکیده
  هدف پژ‍وهش حاضر مقایسة عملکرد کودکان مبتلا به اختلالADHD و کودکان عادی در آزمون‌های برنامه‌ریزی است. بدین منظور، 45 کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی 7 تا 12 سال شهر مشهد با استفاده از آزمون‌های SNAP،CBCL،TRF،CSI-4 و نیز مصاحبه بالینی شناسایی و در سه زیرریخت غلبه با نارسایی توجه، غلبه با فزون کنشی/تکانش‌گری و زیرریخت ترکیبی جای گرفتند. ...  بیشتر

بررسی تأثیر حرکات ریتمیک یوگا بر تعاملات اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی (پسر) مقطع ابتدایی شهر سنگان- خواف

قنبری قنبری؛ masoome سعادت

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/fe.v11i1.1075

چکیده
  ارتباط مهارت‌های حرکتی با سایر جنبه‌های شخصیت از قبیل خود پنداری، رفتار اجتماعی و...، لزوم پرداختن به مهارت‌ها و فعالیت‌های حرکتی را به‌عنوان یک ضرورت در روان‌شناسی مطرح می‌کند. مطالعه و تحقیق در حیطة مهارت‌های اجتماعی، برای افراد با نیازهای ویژه سودمند است. مسئولان با شناخت و آگاهی از این مهارت‌ها و تأثیرگذاری آن بر رفتار و ...  بیشتر

تأثیر بازاندیشی در عمل بر تفکر انتقادی دانشجو- معلمان مراکز تربیت معلم تبریز

بدری گرگری بدری گرگری؛ فتحی آذر فتحی آذر؛ Seyyed davood حسینی نسب؛ mohammad مقدم

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/fe.v11i1.4011

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر بازاندیشی در عمل بر تفکر انتقادی دانشجو معلمان انجام گرفت. طرح پژوهشی از نوع طرح‌های عاملی (عامل جنسیت با دو سطح و عامل کاربندی با دو سطح «روش باز اندیشی در عمل و روش سنتی») بود. آزمودنی‌ها را 93 نفر از دانشجویان مراکز تربیت معلم چهارگانة تبریز در دو گروه آزمایش (24 دختر و 22 پسر) و دو گروه شاهد (25 دختر و 22 پسر) ...  بیشتر

ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران (مورد بررسی: دانشگاه فردوسی مشهد)

جاویدی جاویدی؛ رزیتا ابوترابی

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/fe.v11i1.1740

چکیده
  بررسی رابطة ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد، هدف اصلی این مقاله می‌باشد. در این پژوهش، مدیران دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان گروه مورد بررسی(n=88) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش سبک رهبری از پرسشنامة سبک رهبری و برای سنجش ذهن فلسفی از پرسشنامة ذهنیت فلسفی استفاده شده است. تحقیق حاضر با استفاده از شیوة کمی غیرآزمایشی ...  بیشتر

بررسی تطبیقی عنصر محتوا در برنامة درسی آموزش عمومی علوم ایران و چند کشور جهان

جعفری هرندی جعفری هرندی؛ سیّد ابراهیم میرشاه جعفری؛ رضا جعفری هرندی

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/fe.v11i1.876

چکیده
  این مقاله بخشی از یک پژوهش کیفی است که با دو روش تطبیقی و توصیفی- تحلیلی به بررسی عنصر محتوا در برنامة درسی آموزش علوم ایران و چند کشور جهان پرداخته است. بدین منظور، اسناد و مدارک مربوط به این موضوع در کشورهای پیشرو در زمینة علوم و فناوری (کشورهای منتخب) گردآوری و به توصیف، تفسیر، هم‌جواری و مقایسة آن‌ها پرداخته شده تا نتایج پژوهش آماده ...  بیشتر

مقایسة وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر شهر مشهد

کیمیایی کیمیایی؛ مهرابی مهرابی؛ میرزایی میرزایی

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/fe.v11i1.1827

چکیده
  هدف مطالعة حاضر، مقایسة وضعیت سلامت روان والدینِ دارای فرزند کم‌‌توان ذهنی آموزش‌پذیر و ابعاد مختلف آن شامل افسردگی، اضطراب، شکایت‌های جسمانی و اختلال در عملکرد اجتماعی می‌باشد. پژوهش حاضر، یک مطالعة پیمایشی بر روی 191 پدر و مادر دارای فرزند کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر (114= مادر و 77= پدر) است که فرزندان آن‌ها در 28 مدرسة استثنایی شهر ...  بیشتر

بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسة آن با افراد عادی

حقیقت منش حقیقت منش؛ آقامحمدیان شعر باف آقامحمدیان شعر باف؛ قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی؛ مهرام مهرام

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/fe.v11i1.4010

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی در یک نمونة تجاوز گر جنسی انجام گرفت.34 تجاوزگر جنسی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان افرادی که به جرم تجاوز به عنف در زندان مرکزی شهر مشهد به سر می بردند انتخاب شدند. 34 آزمودنی عادی از لحاظ چهار متغییر سن، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال و سطح تحصیلات با گروه اول جور شدند. گروه عادی ...  بیشتر