مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی
( دهقانی دهقانی ; مقصود امین خندقی ; حسین جعفری ثانی ; محسن نوغانی دخت بهمنی )
553 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ مبانی فلسفی و روان شناختی تعلیم و تربیت: بررسی تطبیقی دیدگاه های سهروردی و هوسرل
( خسرو باقری نوع پرست ; محمد زهیر باقری نوع پرست )
505 چکیده   PDF
دوره 10 شماره 3 (1388) بررسی رابطة میزان مشارکت فعال دانش‌آموزان در جریان تدریس با پیشرفت تحصیلی
( فیروز محمودی ; اسکندر فتحی آذر ; رجب اسفندیاری )
421 چکیده   PDF
دوره 11 شماره 1 (1389) مقایسة وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر شهر مشهد
( كیمیایی كیمیایی ; مهرابی مهرابی ; میرزایی میرزایی )
342 چکیده   PDF
دوره 8 شماره 2 (1386) مقایسه تا ثیر یادگیری مبتنی بر حل مساله گروهی و آموزش سنتی بر تفکر انتقادی دانشجومعلمان
( بدری گرگری بدری گرگری ; فتحی آذر فتحی آذر )
323 چکیده   RAHIMY & FATHI AZAR.DOC
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط
( سید امیر امین یزدی )
313 چکیده   PDF
دوره 4 شماره 2 (1382) بررسی رابطه بین دوستیهای دوجانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان
( یار محمدیان یار محمدیان ; مولوی مولوی ; ایرانپور مبارکه ایرانپور مبارکه )
297 چکیده   PDF
دوره 11 شماره 2: پاییز و زمستان 1389-مطالعات تربیتی و روان شناسی بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
( مرادی شهربابک مرادی شهربابک ; قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی ; حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف )
279 چکیده   PDF
دوره 11 شماره 1 (1389) بررسی تطبیقی عنصر محتوا در برنامة درسی آموزش عمومی علوم ایران و چند کشور جهان
( جعفری هرندی جعفری هرندی ; میرشاه جعفری میرشاه جعفری ; لیاقتدار لیاقتدار )
278 چکیده   PDF
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان 1392 کشاکش اندیشه ی مدرن-پست مدرن ؛ ضرورت کُنِش روشنفکرانه فیلسوف تعلیم و تربیت برای تحول در نظام آموزش و پرورش
( رمضان برخورداری )
275 چکیده   PDF