پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 1 شماره 1 (1378) اثر تعدد نقش و رضایت از آن بر میزان فشار روانی ( استرس ) و عزت نفس در دبیران زن نواحی شش گانه آموزش و پرورش مشهد، سال تحصیلی 73-1372 فدردی فدردی چکیده
دوره 1 شماره 1 (1378) دانشجویان و دانشگاه فردوسی ، اهداف ، دست آوردها و کیفیت منابع اطلاعاتی دیانی دیانی چکیده
دوره 1 شماره 1 (1378) تاملی در عملکرد ذهن بشر :در جستجوی یک الگو شعبانی وركی شعبانی وركی چکیده
دوره 1 شماره 1 (1378) انطباق و هنجاریابی مقیاس هوشی وکسلر برای دوره پیش دبستانی در شهر مشهد رهباردار رهباردار چکیده
دوره 1 شماره 1 (1378) مقایسه مولفه های خود پنداشت بیماران روان پریش با افراد روان نژند و بهنجار مهرابی زاده مهرابی زاده چکیده
دوره 1 شماره 2 (1378) تبیین و تحلیل زبان شناختی امکان تعلیم و تربیت مذهبی(دینی) سجادی سجادی چکیده
دوره 1 شماره 2 (1378) رابطه جو عاطفی خانواده با خلاقیت کودکان جاویدی كلاته جعفرآبادی جاویدی كلاته جعفرآبادی چکیده
دوره 1 شماره 2 (1378) تامین مالی "آموزش و پرورش در مسیر توسعه"(تحلیل یک مدل فرضی) آهنچیان آهنچیان چکیده
دوره 1 شماره 2 (1378) بررسی تجربیات و برنامه های آموزشی عالی ایالتی در کانادا لطف آبادی لطف آبادی چکیده
دوره 1 شماره 2 (1378) دبیران مدارس متوسطه چگونه تدریس می کنند؟ موسی پور موسی پور چکیده
دوره 1 شماره 2 (1378) بررسی رابطه سبک اسنادی با استرس ادراک شده امین یزدی امین یزدی , صالحی فدردی صالحی فدردی چکیده
دوره 1 شماره 2 (1378) بررسی افسردگی و تمارض در مجروحین گازهای شیمیایی و مجروحین اختلال پس از ضربه (Ptsd) قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی چکیده
دوره 2 شماره 2 (1379) TEACHING PHONOLOGY IN THE TEACHING OF READING لطف آبادی لطف آبادی چکیده
دوره 2 شماره 2 (1379) THE COMPARISON OF DEPRESSION IN EMPLOYED AND HOUSEWIFE MOTHERS صاحبی صاحبی چکیده
دوره 2 شماره 2 (1379) CLASS BEBA VIOR OF FERDOWSI ACADEMIC MEMBERS FORM THE POINT OF VIEW OF THE TRI-DIMENTIONAL LEADER EFFECTIVENESSS STYLE THEORY رئوفی رئوفی چکیده
دوره 2 شماره 2 (1379) THE PHILOSOPHICAL ASPECT OF EDUCATION هارل هورن هارل هورن , شعبانی وركی شعبانی وركی چکیده
دوره 2 شماره 2 (1379) A COMPARION OF THE LEVEL OF DEPRESSION IN MEN AN WOMEN REFFERING TO PSYCHIATRY CLINIC IN MASHHAD بی باك بی باك چکیده
دوره 2 شماره 2 (1379) ADHD CHILDREN, MEDICATION THRAI>Y OR MENTAL AND TRAINING APPROACH نوروز قلعه نوروز قلعه چکیده
دوره 2 شماره 2 (1379) THE STATUS OF EDUCATION OF BRIGHT STUDENTS IN IRAN فراست خاه فراست خاه چکیده
دوره 3 شماره 1 (1380) The Participatory Management and Its Relationship with Organizational Commitment of Teachrers in Girls Government and Ordinary High-school in the 2 and 4 Districts of Mashhad كوهستانی كوهستانی چکیده
دوره 3 شماره 1 (1380) Social Analysis of Organizational Needs of Teachers ذكی ذكی چکیده
دوره 3 شماره 1 (1380) The Study of Confilict Management Styles حسن زاده حسن زاده چکیده
دوره 3 شماره 1 (1380) The Relationship Between Self-esteem and Job-Satisfaction of Proficients in Government Organizations علوی علوی چکیده
دوره 3 شماره 1 (1380) Physical signs and rating of signs frequeney In Down's syndrome احمدوند احمدوند چکیده
دوره 3 شماره 1 (1380) Minimizing Reading Failure Through Early Identification of At-risk Reading Disability Children لطف آبادی لطف آبادی چکیده
دوره 3 شماره 1 (1380) Cognitive Therapy: Past, Present, and Future Aaron T. Bech صاحبی صاحبی چکیده
دوره 3 شماره 2 (1380) نظریه سازنده گرایی و یادگیری ریاضیات علم الهدی علم الهدی چکیده
دوره 3 شماره 2 (1380) شناخت درمانی و سوء تفاهمات جاری گلوهوسكی گلوهوسكی , حمیدپور حمیدپور چکیده
دوره 3 شماره 2 (1380) آرامش و اطمینان قلبی ، دست آورد ارزشمند شعائر دینی و تاثیر آن در بهداشت روان شاكری نیا شاكری نیا چکیده
دوره 3 شماره 2 (1380) مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در کلاس درس ، تدریس و ارزشیابی پارسا پارسا چکیده
دوره 3 شماره 2 (1380) تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد درک مطلب دانش آموزان كارشكی Kareshki كارشكی چکیده
دوره 3 شماره 2 (1380) ساخت واعتبار یابی مقیاسی برای سنجش اضطراب امتحان و بررسی رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز مهرگان مهرگان , نجاریان نجاریان , احمدی ahmadi احمدی چکیده
دوره 5 شماره 1 (1383) بررسی رابطة راهبردهای رویارویی و حمایت‌های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دوره نوجوانی تابع بردبار تابع بردبار , رضویه رضویه چکیده
دوره 5 شماره 1 (1383) بررسی علل گرایش فراگیران بزرگسال غیرشاغل به‌آموزشهای کاردانش طالب‌زاده طالب‌زاده , ابوالقاسمی ابوالقاسمی , خیری‌خواه خیری‌خواه چکیده
دوره 5 شماره 1 (1383) شناخت اجتماعی: تحولات‌ استدلال ” تئوری ذهن“ در کودکان ‌امین‌یزدی ‌امین‌یزدی چکیده
دوره 5 شماره 1 (1383) تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارائی و بهره‌وری مدیران و کارکنان مدارس رئوفی رئوفی , تاریخی قوچانی دروس تاریخی قوچانی دروس چکیده
دوره 5 شماره 1 (1383) اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه ‌سبک هویت ( 6G ـ ISI ) غضنفری غضنفری چکیده
دوره 5 شماره 1 (1383) ارتباط دانشگاه / صنعت:ضرورت گریز ناپذیر مرتضوی مرتضوی چکیده
دوره 5 شماره 1 (1383) مهارت های تفکر انتقادی در مالزی سیراج سیراج , حسین حسین چکیده
دوره 4 شماره 2 (1382) بررسی رابطه بین دوستیهای دوجانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان یار محمدیان یار محمدیان , مولوی مولوی , ایرانپور مبارکه ایرانپور مبارکه چکیده
دوره 4 شماره 2 (1382) رابطه هیجان خواهی، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران حسینی حسینی , طباطبایی2 طباطبایی2 , آقامحمدیان3 آقامحمدیان3 چکیده
دوره 4 شماره 2 (1382) بررسی عوامل مؤثر درون مدرسه‌ای جذب دانش‌آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز با روش تحلیل عوامل بشلیده بشلیده , مکتبی مکتبی , تقی پور تقی پور , شکرکن شکرکن چکیده
دوره 4 شماره 2 (1382) کاهش کم توانی خواندن ازطریق تشخیص به‌موقع کودکانی که در خطر ناتوانی خواندن هستند لطف آبادی لطف آبادی چکیده
دوره 4 شماره 2 (1382) ارزشیابی الگوهای نیازسنجی آموزشی و طراحی برنامه‌های درسی آموزش‌های علمی _ کاربردی در جمهوری اسلامی ایران سعیدی رضوانی سعیدی رضوانی , بینقی بینقی چکیده
دوره 4 شماره 2 (1382) خصوصیات زیستی ــ اجتماعی نوجوانان دختر دانش آموز مشهد آقامحمدیان آقامحمدیان چکیده
دوره 4 شماره 2 (1382) بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی معلمان پژوهنده در نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز جوکار جوکار , رستمی فروشانی رستمی فروشانی چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) روابط میان رشته ای در علوم انسانی : تحلیل استنادی داورپناه داورپناه چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) بررسی دیدگاه مسئولان بخش های مختلف کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها در باره وظایف ، دانش و مهارت های حرفه ای مرود انتظار آنها تهوری تهوری , فتاحی فتاحی چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) رابطه میزان تولید ناخالص ملی با میزان تولید و مصرف اطلاعات آزاد آزاد , نوكاریزی نوكاریزی , قاسمی قاسمی چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) سنجش اثر بخشی کارگاههای آموزشی مهراتهای سواد اطلاعاتی پریرخ پریرخ چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) ظریب تاثیر گذاری وب و سنجش آن در برخی سایتهای دانشگاهی ایران نوروزی نوروزی چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) بررسی وضعیت وب سایت های ایرانی براساس معیارهای عمومی ارزیابی خالقی خالقی , داورپناه داورپناه چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) طرح پیشنهادی وب سایت خدمات تحویل مدرک ایران حیدری حیدری , عصاره عصاره چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) مجلات الکترونیک فارسی و ابر برچسب ها مهراد مهراد , گیلوری گیلوری چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) A Study of Linear Scatter of Articles and Growth Rate of Informatics in Information Storage and Retrieval Literature هاشم زاده هاشم زاده چکیده
دوره 6 شماره 1 (1384) تحلیل اکتشافی رابطه کمال گرایی و شخصیت بشارت بشارت چکیده
دوره 6 شماره 1 (1384) بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مهرام مهرام , ساکتی ساکتی , لطف آبادی لطف آبادی چکیده
دوره 6 شماره 1 (1384) عوامل موثر در افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز الهام پور الهام پور چکیده
دوره 6 شماره 1 (1384) مقایسه دیدگاههای اعضای هیات علمی و دانشجویان درباره میزان کاربست شاخص های مدیریت کیفیت جامع (TQM) در فرآیند آموزش دانشگاه اصفهان مرتضوی مرتضوی , سیادت سیادت , هویدا هویدا , اسحاقیان اسحاقیان چکیده
دوره 6 شماره 1 (1384) نسبت میان فرآیند تدبیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد حسین قلی زاده حسین قلی زاده , شعبانی ورکی شعبانی ورکی چکیده
دوره 6 شماره 1 (1384) بررسی تاثیر عوامل خانوادگی در پایین بودن آمار طلاق در شهرهای یزد و اردکان و میبد فاتحی زاده فاتحی زاده , بهجتی بهجتی , نصر اصفهانی نصر اصفهانی چکیده
دوره 6 شماره 1 (1384) مذهب در نگرش نظریه پردازان و در گستره پژوهش معتمدی معتمدی چکیده
دوره 6 شماره 1 (1384) بررسی رابطه باورهای خود اثر بخشی و مرکز کنترل با پیشرفت تحصیلی عبدالهی عبدالهی چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) نگرش روسای دانشگاهها به برنامه ریزی دانشگاهی بذر افشان مقدم بذر افشان مقدم , نور شاهی مقدم نور شاهی مقدم , شافعی شافعی چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) ارزشیابی برنامه درسی آزمایشگاه های درس فیزیک دوره متوسطه شهر کرمان موسی پور موسی پور , بهزاد پور بهزاد پور چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) مقایسه اثر بخشی شیوه گروه درمانی شناختی رفتاری آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان امیری امیری , قنبری قنبری , آقا محمدیان آقا محمدیان چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) بررسی ارتباط عمودی محتوای کتابهای درسی جدید التالیف حرفه و فن دوره راهنمایی سبحانی نژاد سبحانی نژاد , یوسلیانی یوسلیانی چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل مشغولی: جایگزینی برای رویکرد کولبرگی غفاری غفاری چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) عوامل مشارکت از نظر معلمان و دبیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهر تهران ذكاوتی قراگوزلو ذكاوتی قراگوزلو چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) مقایسه ویژگیهای رفتاری دانش آموزان آزار دیده و عادی شهر اصفهان نقوی نقوی , فاتحی زاده فاتحی زاده , عابدی عابدی چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) اثرات اضطراب مادران در اختلال رفتاری کودکان : ناخن جویدن طالبیان شریف طالبیان شریف , قصبه ای قصبه ای چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) چالشهای تربیت مدنی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران سجادی سجادی چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی داورپناه داورپناه , رمضانی رمضانی چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی اپک‌های وب‌بنیاد ایران از نظر ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری فرج‌پهلو فرج‌پهلو , زوارقی زوارقی چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های فردوسی مشهد ، شهید چمران اهواز ، تهران ، اصفهان و شیراز از مجلات الکترونیکی در مقایسه با مجلات چاپی جوكار جوكار , دهقانی دهقانی چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی شناسایی و دسته بندی عوامل فردی و سازمانی موثر بر استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه بیگدلی بیگدلی , صباغی نژاد صباغی نژاد چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل پیوندهای وب سایت های کتابخانه های ملی جهان حاجی زین العابدینی حاجی زین العابدینی , مکتبی فرد مکتبی فرد , عصاره عصاره چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی فلسفة علم مینوی بنیاد وحدت بخش حکمت متعالی و دانش عینی در پژوهشهای روان شناسی و علوم تربیتی لطف آبادی لطف آبادی چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی گزارشهای استنادی نشریات فارسی مهراد مهراد , مقصودی دریه مقصودی دریه چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی نقش اینترنت و ماهواره در تغییرات فرهنگی و سیاسی کشورهای در حال توسعه : مروری بر یافته های پژوهش عیوضی عیوضی جزئیات
دوره 7 شماره 1 (1385): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب فتاحی فتاحی چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از نظر کتابداران مرحع کتابخانه های دانشگاهی : مطالعه موردی پریرخ پریرخ چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی عوامل موثر بر چاپ مقالات علمی در نشریات علمی پژوهشی ( داخلی و خارجی ) از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد قائمی طلب قائمی طلب , میرحسینی میرحسینی چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی کیمیایی کیمیایی , شفیع آبادی شفیع آبادی , دلاور دلاور , صاحبی صاحبی چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) بررسی اثر بخشی دو رویکرد مشاوره ای و رواندرمانی در کاهش نشانگان افسردگی ، اضطراب و پرخاشگری در میان زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان سقز عطاری عطاری , کیومرث بشلیده , یوسفی یوسفی , نبوی حصار نبوی حصار چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان فرهنگی فرهنگی , آقا محمدیان شعر باف آقا محمدیان شعر باف چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) وجوه فراموش شده دانایی در عصر اطلاعات باقری باقری , آل حسینی آل حسینی چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) بررسی محتوای درسی حوزه علمیه . ارایه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط با تاکید بر اصول فقه قندیلی قندیلی , مهر محمدی مهر محمدی , فردانش فردانش چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی نوفرستی نوفرستی , طباطبایی طباطبایی , مهرام مهرام چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) رابطه ویژگی های شخصیتی با رفتار تیپ A با استفاده از آزمون شخصیت آیزنک یارمحمدیان یارمحمدیان چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) بررسی وضعیت سبک های هویت یابی و رابطه آن با سلامت عمومی و پایگاه اقتصادی _ اجتماعی قربانی ghorbani قربانی , محمدی محمدی , كوچكی كوچكی چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر فرح بخش فرح بخش , قنبری قنبری چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) بررسی تاثیر دو روش بازسازی شناختی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اهواز كریمی باغملك كریمی باغملك , عبادی عبادی چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) بررسی تغییر انگیزش پیشرفت در دانشجویان دانشگاه تبریز سلطان قرایی سلطان قرایی , كریمی كریمی چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) بررسی رابطه هیجان ها واسنادهای علّی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تبریز گروسی فرشی گروسی فرشی , محمد الفت محمد الفت چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) تعیین شاخص‌های مدیریت موثر کلاس در دانشگاهها و شریفیان شریفیان , نصر نصر , عابدی عابدی چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) مقایسه باورهای انگیزشی در یادگیری خود نظم یافته میان کودکان تیزهوش. ناتوان یادگیری و عادی درگروهی از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان شیراز البرزی البرزی , خیر خیر چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) بررسی الگوی تحول ادراکی بازشناسی چهره در نمونه ی ایرانی امین یزدی امین یزدی چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها بذرافشان مقدم بذرافشان مقدم , صباغیان صباغیان , آراسته آراسته , شعبانی وركی شعبانی وركی چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) مقایسه نظری و تجربی(عملی)‌ رویکردهای کل نگر و جزءنگر نیازسنجی آموزشی (مورد: شرکت برق منطقه ای خراسان) سعیدی سعیدی چکیده
1 الی 100(از مجموع 399 مورد) 1 2 3 4 > >>