بررسی تغییر انگیزش پیشرفت در دانشجویان دانشگاه تبریز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر بر گرفته از پژوهشی است که در مورد 332 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی روزانه دانشگاه تبریز انجام گرفته است. در این نوشتار بعد از بیان مساله و اهمیت موضوع و هدف پژوهش که بررسی تغییر انگیزش پیشرفت دانشجویان بوده، چارچوب نظری مطرح گردیده است. به منظور تحقق هدف پژوهش، با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده نمونه آماری بر حسب دانشکده و جنسیت دانشجویان مشخص و سپس با بهره گیری از روشهای آماری پیشرفته، همچون: آنالیز واریانس (ANOVA)، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون اطلاعات جمع آوری شده تحلیل گردیده ، پیشنهادهایی در زمینه پژوهش ارایه شده است.
واژه های کلیدی :
انگیزش پیشرفت – پیشرفت تحصیلی- علاقه به رشته- روش تدریس- آینده شغلی- فعالیت دانشجو

CAPTCHA Image