نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تعمق و پژوهش پیرامون علل مبادرت افراد به فعالیتهای تحصیلی ومدرسه ای جایگاه ویژه ای در روانشناسی وتعلیم وتربیت به خود اختصاص داده است. درهمین راستا هدف از پژوهش حاضر مقایسه باورهای انگیزشی کودکان تیزهوش ،ناتوان یادگیری و عادی دریادگیری خودنظم یافته بود. به این منظور 76 دانش آموز تیزهوش، 77 دانش آموز عادی و 49 دانش آموز ناتوان یادگیری در دامنه سنی 10-12 سال به صورت تصادفی از مدارس شهرستان شیراز انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو فرم مختلف پرسشنامه خودگردانی یادگیری(SRQ_A) ریان وکانل(1989) که از چهار سبک تنظیمی بیرونی، درون فکنی، همانند سازی ودرونی تشکیل شده است، استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه ها احراز گردید. نتایج تحلیل های آماری حاکی از آن بود که در سبک تنظیمی بیرونی، کودکان ناتوان یادگیری نسبت به کودکان عادی و کودکان تیزهوش نمرات بالاتری کسب کردند. در سبک تنظیمی درون فکنی و همانند سازی کودکان تیزهوش نسبت به کودکان عادی و ناتوان یادگیری میانگین بالاتری دارند و در سبک تنظیمی درونی میان کودکان تیزهوش وعادی تفاوت معناداری وجود نداشت، اما این دو گروه با کودکان ناتوان یادگیری تفاوت معناداری داشتند(01/0P

عنوان مقاله [English]

A Study of Comparision of Motivational Beliefs regarding Self regulated Learning among Normal and Gifted and Learning Disable Children in Shiraz

نویسندگان [English]

  • mahbobeh Alborzi
  • mohammad Khayyer

چکیده [English]

The aim of this study was to compare self regulated learning among normal, gifted and learning disable children. Two hundred and two students(76 gifted, 77 normal, 49 learning disable) were included in this study. Two measures were used to collect data:1) Academic Self Regulation Learning (SRQ-A) version for students normal 2) Academic Self Regulation Learning (SRQ-A) version for students with LD. Analysis of the data revealed that: In external style regulation, learning disable were higher than normal and gifted children, and in Introjected and Identified style regulation gifteds were higher than normal and learning disable children. The research also showed that mother education and father’s job better predicted relative autonomy Index. At the end, the conclusion and implications of the results were discussed.

Keyword: Motivational Beliefs, Self regulated Learning, Learning Disability