نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده: بازشناسی چهره به عنوان الگویی از رشد مهارتهای ادراکی مورد توجه خاص پژوهشگران می باشد. چهره‌ها مهمترین محرک‌های بصری را در روابط انسانی فراهم می‌کنند. از طریق چهره، هویت و هیجانات افراد و نیز سن و جنسیت آنها درک می‌شود. لذا رشد و توانایی برای خواندن چهره‌ها و شناسایی افراد بر اساس چهره ، به عنوان مهارتی شناختی، جنبه‌ای اساسی از رشد شناختی و اجتماعی تلقی می گردد. تحقیقات نشان داده اند که خردسالان در مقایسه با بزرگسالان در رمز‌گذاری و بازشناسی چهره مشکل دارند. اینکه دشواری خردسالان در بازشناسی چهره ها، به خاطر کمبود تجربه در مواجهه با چهره‌هاست یا اینکه سطح پایین مهارتهای پردازش اطلاعات آنها باعث عملکرد ضعیف آنها می‌باشد مورد بحث می باشد. پژوهش حاضر با سنجش مهارتهای بازشناسی چهره بر روی نمونه ی ایرانی ، تلاش دارد رشد مهارت بازشناسی چهره های ناآشنا، همگانی بودن ونقش تجربه در رشد توانایی بازشناسی چهره را بررسی نماید. شرکت‌کنندگان شامل سه گروه 22 نفره از کودکان 5 ساله، 9 ساله و بزرگسالان بودند که به تکالیف بازشناسی چهره در سه حالت چهره کامل، چهره داخلی و چهره بیرونی پاسخ دادند. نتایج نشان داد که در هر سه نوع از تکلیف ، با افزایش سن، صحت و سرعت پاسخدهی افزایش می یابد. پژوهش اخیر همخوان با نتایج قبلی ، ضمن تأکید بر وجود فرایند رشد در بازشناسی چهره، نشان داد که با افزایش سن عملکرد کودکان در هر سه تکلیف بازشناسی چهره کامل، چهره داخلی و چهره بیرونی بهبود می‌یابد. نتایج تحقیق از یک‌طرف تایید کننده رویکرد همگانی بودن فرایند رشد بازشناسی چهره است که در همه ی جوامع و فرهنگ ها تحقق می‌یابد و از طرفی دیگر بیانگر نقش تجربه در فراگیری جنبه‌های تمیزدهنده چهره‌های انسانی است.
کلمات کلیدی : بازشناسی چهره ، جنبه های داخلی و بیرونی چهره ، پردازش ترکیبی چهره ، رشد ادراک

عنوان مقاله [English]

Development of pathern of face recognition among Iranian sample

نویسنده [English]

  • amir amin yazdi

چکیده [English]

Face recognition has been attended as a model of children’s perceptual skills development. Faces provide the most important visual stimulus for human communication. Identity, emotional expressions, age and gender are being understood by attending to faces. So, having ability to read faces is an essential element of social and cognitive development. The research shows that children have more difficulty in recognition and encoding of faces than adults. It is unclear, however, whether this difficulty is due to their low information processing skills or their limited experiences on faces. The research aimed to investigates Iranian face recognition skills and to study the role of experience in developing face recognition ability. Participants were three groups of subjects including 22 5- years-olds, 22 9-year-olds and 22 adults. They answered to face recognition tasks consisted in three conditions: full face, inner face and outer face. The results showed that in parallel to increasing age, there were an improvement on both speed and accuracy of responses. These results are consistent with those findings conducted in the western cultures demonstrating a development of children’s face recognition performance on all full, inner and outer tasks. The research support those who claim being universality in face recognition development. The research also supports the role of experience in learning to differentiate the human face features.

Key terms: face recognition, internal and external features of face, perceptional development.