ارزیابی مقالات رایگان وب از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه شیراز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بر اساس منابع معتبر موجود در زمینه ارزیابی منابع وب، شش معیار مهم استخراج گردید. این تحقیق میزان شناخت و استفاده استادان از این معیارها و معیارهای فرعی مرتبط با معیارهای اصلی را نزد استادان دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق پیمایشی است و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش‌های آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. این پ‍ژوهش مشخص نمود هر شش معیار تعیین شده مورد توجّه و استفاده اعضاء هیئت علمی دانشگاه شیراز می‌باشد که معیارهای مزبور به ترتیب اولویت عبارتند از: روزآمد بودن، کیفیّت محتوایی، کنترل مستندات، وجود فهرست منابع، وجود پیوندهای درون‌متنی، و موثّق بودن اطلاعات ارائه شده. همچنین در معیار اصلی کنترل مستندات، معیارهای فرعی تخصّص و تبحّر نویسنده و ذکر نام نویسنده، در معیار اصلی روزآمد بودن‌، معیار فرعی تاریخ نشر، در معیار اصلی وجود فهرست منابع، معیار فرعی اعتبار استنادها و در معیار اصلی وجود پیوندهای درون متنی، معیار فرعی وجود پیوند به منابع موجود در کتابنامه و در معیار اصلی موثق بودن اطلاعات، صحت اطلاعات موجود، بالاترین اولویّت را به خود اختصاص داده‌اند. در ضمن، همه پاسخ‌گویان، سطح کیفی مقاله مورد نظر را عالی انتخاب کرده‌اند.
واژه‌های کلیدی: ارزیابی منابع وبی، مقالات رایگان وب، اعضاء هیئت علمی دانشگاه شیراز

CAPTCHA Image