نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

مبحث صلح در اندیشه عرفانی و تربیتی و اخلاقی غرب حداقل از زمان فلوطین تاکنون استمرار دارد. کمنیوس به ظریف‌ترین تلفیق نظری و عملی صلح در دنیای غرب با تکیه بر پارادایم مهر دست یافت. او نگرشی چند وجهی را در قلمرو تربیت عرضه کرد. آرزوی کمنیوس پیوند مهر، دانایی و خرد، توانایی (نظر و عمل) و ایمان و دین بود. نگرش جهانی او، در عرصه تعلیم و تربیت به ابداعاتی در حوزه اندیشه صلح نزد او منجر شد. کمنیوس را می‌توان از پیشروان نظریه‌های تکاملی روان‌شناسی ژنتیک، روش‌های تدریس، روان‌شناسی کودک و تربیت از جمله در بعد بین‌المللی آن برشمرد. تربیت فراگیر به طور منطقی چهره او را بالقوه به عنوان یکی از پیشروان آموزش از راه دور هم مطرح کرد. او درصدد اصلاح و بهبود تعلیم و تربیت کودکان و بزرگسالان و پیران بود. وی یکی از پیشروان مبانی روان‌شناسی رشد و بنیانگذار نظام آموزش گام به گام متناسب با رشد شاگردان معرفی شده است. کمنیوس به ترکیب تربیت فراگیر، و اصلاح عمومی و جهانی در دانش، ایمان و اخلاق می‌اندیشید و تربیت را نوری در تاریکی می‌نامید. او توفیق یافت مبانی اخلاقی صلح و نیز زوایای تاریک نظری آن را باز نمایاند.
واژگان کلیدی: صلح، جنگ، مهر، دانایی و خرد، کمنیوس، تربیت فراگیر

عنوان مقاله [English]

A Short Focus on Educational Thought of "Comenius"

نویسنده [English]

  • ali zekavati

چکیده [English]

There was a new thought methodology constructed in the 17 century which had a huge impact on behavior and education schools. One of the prominent scholars was Jan Amor Comenius. From Comenius point of view human being is the center and the heart of creation world. He constantly put his emphasize on the concept of unlimited power of human being for learning, the claimed that education human being for learning. The claimed that education for all people and nations is unpreventable job. Comenius investigation on priority of action principle as an automatic action which has close interaction with needs, interests and emotional factors. In his belief action is the source of knowledge. His credo is that one of most significant problems in teaching is trying of the teacher to balance between positive education and negative limitations. Education should be comprehensive without omission of carefulness and order. His worldly attitude toward education lead to same innovations in the area of peace thought and his well-known article as the angle of peace. His separated view toward language caused him to be prominent in his era he gave the priority language.

Keywords: wisdom, Ethics, Comenius, Comprehensively training