بررسی رابطة باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین باورهای فراشناختی مختل و موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان دارای «اضطراب امتحان» می‌باشد. نمونة این پژوهش شامل243 آزمودنی دارای اضطراب امتحان بود که از میان 900 دانش‌آموز سال سوم راهنمایی شهرستان نوشهر شناسایی شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از فرم کوتاه پرسشنامة فراشناخت ولز و پرسشنامة اضطراب امتحان اسپیل‌برگر استفاده شده است. معدل کل نمرات دانش‌آموزان به‌عنوان موفقیت تحصیلی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی (21/0-=r) دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان رابطة منفی معنی‌داری دارد. بین باورهای فراشناختی مختل و شدت اضطراب امتحان (17/0=r) همبستگی مثبت معنی‌داری به‌دست آمد (01/0>p). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که 11درصد واریانس مربوط به موفقیت تحصیلی توسط مؤلفه‌های فراشناختی تبیین می‌شود. این نتایج حاکی از آن است که با افزایش باورهای فراشناختی مختل موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image