نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر با عنوان "تبیین رویکردهای غالب روش‌شناختی پژوهش در حوزه‌ی فلسفه‌ی تعلیم و تربیت، و نیز تحلیل روش شناختی رساله‌های دکتری در کشور ایران" به تبیین رویکردهای غالب(رویکرد استنتاجی و رویکرد تحلیلی)از زوایای: الف) تعریف فلسفه‌ی تعلیم و تربیت، اهداف و وظایف آن از منظر هر رویکرد، ب) مراحل دستیابی به دانش، ج) ارائه‌‌‌‌‌ی شاخص‌هایی که معرِّف و نمایانگر این رویکردها باشد، و د)چگونگی مراحل مختلف تحقیق با توجه به رویکردهای مربوطه، به لحاظ روش‌شناختی پرداخته است. پس از بررسی رساله‌های فلسفة تعلیم و تربیت انجام شده در ایران، طی سال‌های 85-75، رویکرد تحلیلی و رویکرد استنتاجی به عنوان رویکردهای رایج و غالب روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناختی پژوهش در این حوزه شناخته شد. بدین سان یک چارچوب نظری حاصل می‌شود که خود، زمینه‌ای جهت توصیف و تحلیل روش‌شناختی رساله‌های دکتری فلسفه‌ی تعلیم و تربیت انجام شده در ایران فراهم می‌نماید. بنابراین وضعیت موجود روش‌شناختی در حوزه مذکور به ترسیم و نقد کشیده می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Expressing The Predominant Approaches Of The Methodology Of The Philosophy Of Education And Methodological Analysis Of Iran's Thesis Doctorate

نویسندگان [English]

  • masumeh kiyani
  • Ali reza sadeqzadeh

چکیده [English]

The main purpose of this paper is expressing the predominant methodological research approaches in the philosophy of education with emphasis on analytical and derivation approaches. That thesis was done in the field of philosophy of education in Iran within 75-85 years formed the population under study in this research. Dimensions studied in this paper include the defining the philosophy of education, its goals and duties based on each approach; the way of achieving the knowledge ; providing indexes which are indicators of the above mentioned approaches ;How is the different stage of research in attention to these approaches. Based on results of this study, analytical and derivation approaches are the most common methodological approaches to research in thesis carried out at the philosophy of education in Iran.

Keywords
Education Philosophy, Methodology, Inductive Approach, Analytical Approach