نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر نحله های مختلفی از ایدئولوژی لیبرالیسم بر آموزش و پرورش است. برای این منظور، با استفاده از روش تحلیلی – استنتاجی دو هدف اساسی را دنبال می‌کند: بررسی عرصه های حضور ایدئولوژی لیبرال دموکراسی در آموزش و پرورش و بررسی عرصه های حضور ایدئولوژی نئولیبرال در آموزش و پرورش. بنا بر یافته های به دست آمده می‌توان گفت ایدئولوژی لیبرالیسم تحت تأثیر لیبرال دموکراسی، پیامدهای مثبتی برای آموزش و پرورش به همراه داشته که از آن جمله می‌توان به توسعه آموزش و پرورش همگانی و مطرح شدن مفاهیمی نظیر برابری و دموکراسی در تعلیم و تربیت، آموزش صلح و توجه به آموزش‌های شهروندی اشاره نمود. همچنین، نشان داده شد که چگونه این ایدئولوژی در حال حاضر به تبعیت از آرمان‌های نئولیبرالیسم، با تاکید بر نخبه گرایی سبب به رسمیت شناخته شدن فاصله های طبقاتی شده و با ایجاد پدیده ای با عنوان «بازاری شدن تعلیم و تربیت» پیامدهای منفی فراوانی را بر تعلیم و تربیت تحمیل نموده است که از جمله‌ این پیامدها می‌توان به تبدیل «دانش» به کالایی مصرفی، تغییر نقش دانش آموز از تولید کننده‌ دانش به خریدار «کالای دانش»، افزایش رقابت بر سر کسب «سرمایه‌ دانش»، کاهش بودجه رشته های علوم انسانی به نفع رشته های فنی و در نهایت باز تولید نابرابری‌ها اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ideology as a base for educational performances: A comparative study of liberal democracy and neoliberalism outcomes on educations in western countries

نویسندگان [English]

  • shaghayegh nikneshan
  • javad liaghatdar
  • bakhtyar nasrabadi
  • mohamad jafar pakseresht

چکیده [English]

The main objective of this study was to investigate the impact of various sects of liberalism ideology on education. The present research used an analytical deductive method to pursue two essential aims: first, inquiring areas of liberal democracy in education second, inquiring areas of neo liberal in education. Based on findings acquired from this inquiry, it can be said that on one hand, liberalism ideology under influence of liberal democracy, has had positive outcomes for education, among which we can refer to development of communal education(education for all), and to pass concepts as equality and democracy in pedagogy, peace education and pay respect to citizen education. On the other hand, nowadays, this ideology following neo liberalism's ideals, with emphasis on the recognition of the elite have plenty of negative outcomes on pedagogy like creating a phenomenon under the title of "education in the market". Among the outcomes that can be converted into "knowledge" of consumer goods, the changing role of the student from the manufacturer to the buyer "knowledge products" increased competition for acquisition of "knowledge capital", and Often in human sciences funding and eventually reproduce inequities cited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideology
  • Liberal democracy
  • Neo liberalism
  • Reproduction of inequality