نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فناوری اطلاعات در تربیت بر بنیاد واکاوی هستی شناسانه فناوری اطلاعات است. روش پژوهش نیز نمودشناسی هرمنوتیکی بوده است. در این پژوهش دگرگونی های هستی شناسانه ای که فناوری اطلاعات در تجربه جهان و به دنبال آن در قلمرو تربیت سبب می شود، شامل تغییر نقش بدن، فروریختن مرزهای مکانی وزمانی و گسترش ارتباط مجازی و امکان دسترسی به اطلاعات فناورانه، تبیین شده اند. سپس بر چنین بنیادی افق ها و تنگناهای حاصل از بهره گیری فناوری اطلاعات در فرایند تربیت بررسی شده است. بر بنیاد یافته های پژوهش و با پذیرش این که پرسش از چیستی و چرایی به پرسش از چگونگی بهره گیری از فناوری اطلاعات در فلمرو تربیت مقدم است، نتیجه شده است که گستره و حدود کاربرد فناوری اطلاعات در نسبت با هدف های زندگانی بشر در طول تاریخ همچون پرورش و ستایش آشکار می شود. در پایان نیز به برخی استلزام ها چون نقش تسهیلی فناوری اطلاعات در فرایند آموزش به جای نقش تولیدی، محدود کردن حوزه اثر فناوری اطلاعات در حد ابزار آموزش و بهره گیری از اطلاعات فناورانه در پیوند و همراه با دیگر گونه های اطلاعات بر بنیاد هدف های نهایی زندگانی آدمی، اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ontology of Information Technology: Rethinking the why of using Information Technology in the field of education

نویسندگان [English]

  • saeid zarghami
  • Parvin Bazghandi

چکیده [English]

This study investigates the why of Information Technology in the field of education according to the ontological inquiry. The methodology applied involves hermeneutic phenomenology. This study concerns the ontological changes that IT brings about in experiencing the universe and, following that, the field of education including changing the role of body in the process of education, fading the temporal and spatial borders away and expanding the virtual connection, and providing wide access to technological information. This ontological investigation in fact probes the horizons and barriers created by the application of IT in the field of education. As the results of the study indicate, and by admitting that inquiring the nature and reasons (what and why) behind using Informational Technology precedes questioning the manner of application in the field of education. The scope and borders of applying IT are defined in terms of humans’ life goals throughout the history, such as nurturing and worship. Finally, some of the entailments are mentioned such as the facilitative role of Information Technology in the process of education instead of a productive role, limiting the effects and application of Information to educational instrument and using IT along with other types of information in terms of human’s ultimate life goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Philosophy
  • Ontology
  • Education