نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگویی برای ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت است. دست‌یابی به این هدف با تحلیل تطبیقی الگوهای پیشین و بازسازی آن‌ها مبتنی بر مبانی مفروض صورت گرفت. نتایج به دست آمده به طرح یک الگوی چهار مرحله‌ای انجامید که گام‌های اساسی آن جهت ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی عبارتند از «بررسی هدف ترکیب، بررسی رویکرد ترکیب، بررسی روند گزینش و ترکیب نظریه‌ها، باهم نگری و تعیین درجه سازواری فلسفه تعلیم و تربیت ترکیبی». در ادامه، الگوی پیشنهادی این پژوهش جهت بررسی سازواری «فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران» سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که ترکیب صورت گرفته از نوع «فروکاهش و عرضی» است و بنا به رویکرد و رهیافت پارادایمیک مورد نظر سند، سازواری بخش «فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران» با چالش جدی مواجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A pattern to evaluate the compatibility of integration theory in the philosophy of education: A case study on the philosophical integration in Iranian Act for the Fundamental Evolution of Education

نویسندگان [English]

  • mojtaba hematifar
  • MohammadReza Ahanchian

چکیده [English]

The main aim of the study is offered a pattern to evaluate the compatibility of integration theory in the philosophy of education. This aim is accessed comparative analysis of previous patterns and reconstruction of them based on assumed foundations. The results of the attempt led to a four stage pattern that main stages for evaluating of integration theory includes: "Reviewing the aim of integration in the philosophical theories of education, Reviewing the procedure of selection and integration with regard to the integration compatibility, Reviewing the "Approaches & Attitudes" to integration process, Integrating the results and determining the degree of compatibility in the integrated philosophy in education". Furthermore, the pattern used for evaluating of the compatibility of "philosophy of education in I. R. of Iran" in Iranian Act for the Fundamental Evolution of Education. The results of the evaluation indicate that the kind of integration was "reduction and vertical addition", and basis of the Paradigmic approach/ attitude in Iranian act, the compatibility of "philosophy of Education in I. R. of Iran" is facing serious challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • integration theory
  • pattern to evaluate the compatibility
  • Iranian Act for the Foundamnetal Evolution of Education