نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تبیین تحول نظام آموزش و پرورش با رویکرد سیستمی است. تحول در این نظام با نظر به فرآیند ترکیبی تحولی آنتروپیک (آنتروپی و نگانتروپی) سیستم‌ها و رشد فازی مورد مطالعه قرار گرفت. از دیدگاه سیستمی، پدیده آنتروپیک «آنتروپی و نگانتروپی» یک حالت یا قانون کلى در فرآیند تغییر و تحول سیستم‌ها می‌باشد که پیوسته سیستم‌ها را در تعادل و موازنه نگه می‌دارد. تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند «آنتروپیک فازی» بر مبنای مدل ریاضی تغییرات تدریجی و تحولی در یک سیستم شکل می‌گیرد. نتایج حاصل از این نگرش نوین به تحول بیانگر آن است که تحلیل و بررسی تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیک فازی مدلی بسیار انطباقی است که تقریب‌ها را دقیق‌تر و ابهام را به عنوان بخشی از سیستم مدل سازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain the evolution of the education system in the process of fuzzy entropic

نویسندگان [English]

  • hamidreza ghanbari
  • mehrdad mazaheri

چکیده [English]

The main aim of the current research is to explain the Education System Development by a Systematic Approach. Development in this view has been studied using a combinational process analytical process, namely: Entropic in Systems (entropy and neg-entropy) and Fuzzy Developing. From a systematic perspective, the phenomenon of entropic "entropy and neg-entropy" or changing rule in the systems is a general rule in which cause the system to be continuously in balance. The education system development in the "entropic fuzzy" used to be a result of the gradually changes on a mathematical based-model system. The results of this new perspective to the development suggests that to survey and to analysis of the education system by means of a fuzzy entropic process can be a very adaptive model and it cause to increase our precise and to define all undefined variables as a part of the.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entropy
  • Negentropy
  • Fuzzy logic
  • evolution of the education system