تبیین تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیک فازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تبیین تحول نظام آموزش و پرورش با رویکرد سیستمی است. تحول در این نظام با نظر به فرآیند ترکیبی تحولی آنتروپیک (آنتروپی و نگانتروپی) سیستم‌ها و رشد فازی مورد مطالعه قرار گرفت. از دیدگاه سیستمی، پدیده آنتروپیک «آنتروپی و نگانتروپی» یک حالت یا قانون کلى در فرآیند تغییر و تحول سیستم‌ها می‌باشد که پیوسته سیستم‌ها را در تعادل و موازنه نگه می‌دارد. تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند «آنتروپیک فازی» بر مبنای مدل ریاضی تغییرات تدریجی و تحولی در یک سیستم شکل می‌گیرد. نتایج حاصل از این نگرش نوین به تحول بیانگر آن است که تحلیل و بررسی تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیک فازی مدلی بسیار انطباقی است که تقریب‌ها را دقیق‌تر و ابهام را به عنوان بخشی از سیستم مدل سازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image