نقش تعلیم وتربیت مرزی با تاکید بر دلالتهای تربیتی ژیرو در تحولات نظام آموزشی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان

2 تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تعلیم و تربیت مرزی با تاکید بر دلالت‌های تربیتی هنری ژیرو در تحولات تربیتی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. ژیرو به عنوان یک نظریه پرداز معاصر پست مدرنیسم با طرح نظریه انتقادی درصدد ارائه نوعی از تعلیم و تربیت است که در آن مسئله سیاست، اخلاق و فرهنگ از اهمیت خاصی برخوردار است. او ضمن انتقاد از آموزش و پرورش حاکم کنونی جهان که مبتنی بر آموزه های مدرنیته است، دیدگاه تعلیم و تربیت مرزی را پیشنهاد می‌کند. به طورکلی، نتایج حاصل بررسی دیدگاه ژیرو در خصوص تعلیم و تربیت نشان می‌دهد که تعلیم و تربیت به خودی خود روندی سیاسی دارد و هدف تعلیم و تربیت مرزی، ایجاد یک جامعه مساوات خواه دموکراتیک می‌باشد و بسیاری از هدف‌های سنتی تعلیم و تربیت را طرد می‌کند و معطوف به شناخت مرزها و دیدن تفاوت‌ها و دریافت آنهاست. تعلیم و تربیت مطلوب این است که در آن صداهای دیگر نیز شنیده شود و اندیشه و فلسفه تعلیم و تربیت مرزی نمی‌تواند از کنار مسائل و زبان اجتماعی و فرهنگی انسان‌ها بگذرد چرا که محکوم به شکست می‌شود.

کلیدواژه‌ها


آقازاده، محرم؛ دبیری نژاد اصفهانی، عذرا (1380). اندیشه های نوین در آموزش و پرورش. تهران: آییژ.
آهنچیان، محمد رضا (1382). آموزش و پرورش در شرایط پست مدرن. تهران: انتشارات طهوری.
باقری، خسرو (1375). تعلیم و تربیت در منظر پست مدرنیسم. مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، شماره1-4، 63-83.
خلیلی، سمانه؛ حسینی، افضل السادات (1389). تبیین جایگاه خلاقیت در اندیشه های پست مدرنیسم. مجله اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهراء، دوره6، شماره4.
جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره؛ عالی، مرضیه (1389). مبانی انسان شناسی پست مدرنیسم و دلالت‌های تربیتی آن. مجله فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، سال8، شماره23.
دهباشی، مهدی؛ جعفری، سید ابراهیم؛ محمودی، محمد تقی (1386). تعلیم و تربیت پست‌مدرن از دیدگاه جیرو. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره116.
دیناروند، حسن؛ ایمانی، محسن (1387). تبیین نظریه انتقادی، تعلیم و تربیت انتقادی و دلالت‌های تربیت آن از منظر ژیرو و فریر و نقد آن. مجله اندیشه های نوین تربیتی، دوره 4 ، شماره 3.
شکاری عباس؛ فتاحی، ندا (1392). نقش تعلیم و تربیت مرزی نقش تعلیم و تربیت مرزی با تاکید بر دلالت‌های تربیتی ژیرو در تحولات تربیتی. چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد.
صالحی، اکبر (1390). تبیین نظریه انتقادی هنری ژیرو و دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت. تهران: مجموعه مقالات همایش دوم انجمن فلسفه تعلیم و تربیت.
فرمهینی فراهانی، محسن (1383). پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت، تهران، آییژ.
کهون، لارنس (1385). از مدرنیسم تا پست مدرنیسم. ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
مرجانی، بهناز (1385) . نگرش انتقادی در آموزش و پرورش. مجله اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا، دوره 2، شماره 1-2.
نجاریان، پروانه؛ پاک سرشت، محمد جعفر؛ صفایی مقدم، مسعود (1381). مضامین پست مدرنیسم و دلالت‌های تربیتی آن. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال نهم، شمار 1و2.
Aghazadeh, M., & Dabirinejad Esfahani O. (2007). Modern thinking in education. Tehran, Aij.
Ahanchian, M. R. (2003). Pedagogy in postmodernism conditions. Tehran, Tahuri Pres.
Aronowitz, S., & Giroux H. (1991). Postmodern Education. University of Minnestota Press.
Bagheri, K. (1996). Pedagogy from the view of postmodernism .Journal Of Psychology & Education, 1(4), 83-63.
Cohven, L. (2005). From modernism to postmodernism. Translation of abed-al karim rashidian. The fifth edition, Tehran, Neipress.
Dehbashi, M., Jafari S E., & Mahmoudi M. T. (2007). Post modern education based on Henry Giroux ideas. Knowledge And Research in Curriculum Planning, N (116).
Dinarvand, H., & Imani M. (2008). Explaing the critical theory: critical pedagogy and its pedagogical references from the view of Giroux, farir and its review. Quarterly Journal of New Thoughts on Education the University of al- Zahra, 4(3).
Farmahini Farahani, M. (2004). Postmodernism and pedagogy. Tehran, Aij.
Giroux, H. A. (1994). Slacking off: Border youth and postmodern education. Journal of Advanced Composition, 14(2), 347-366.
Giroux, H. A. (1988). Schooling and the Struggle for public Life. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Giroux, H. (1991). Toward a postmodern Pedagogy. Section of the Introduction to Postmodernism, Feminism, and cultural Politice. Albany: State University of New York Press.
Giroux, H. (1996). Toward a postmodern Pedagogy. In L. Cahoon, From Modernism To Postmodernism: An Anthology. Blackwell.
Giroux, H. (1999). Cultural Studies As public Pedagogy Encyclopedia of philosophy of Education. Retrivied from www.Henrygiroux.com/ index.html
Giroux, H. (2003). Public pedagogy and politics Resistance: Noteon critical Theory and ducational Struggle. Educational Philosophy and Theory, 1(35)
Javid Kalateh Jafarabadi T., & Aali M. (2010). An introduction to postmodernism anthropology and its pedagogical references. Reseuarch Journal of Islamic Philosophy and Theology of Shahid Beheshti, 8 (23).
Khalili, S. & hoseini A., (2010). Explaining the situation of creativity in postmodernism thoughts. Quarterly Journal of New Thoughts on Education, the University of al- Zahra, 6(4), 9-32.
Leistyna, P. (1995). Editors Reviews. Harvard Educational Review, 65(1), 101-113.
Marjani, B. (2005). A critical Attitude in education, Quarterly Journal of New Thoughts on Education, the University of al-Zahra 2 (1).
Najjarian, P., & Pakseresht M., J., & safai moghaddam M. (2002). Postmodernism content & its educational implications. Education Journal of the University Shahid Chamran Ahvaz, 3(1).
Nicholas C., Bur B., & Rupert B. (1999). Critical thinking and critical pedagogy, Relations, Differences and limits, publishid in critical Theories in Education. Thomas popkewitz and lynn fendler, Eds (ny. routledge).
Ozman, H., & Craver S. M. (1995). Philosophy Education and the challenge of postmodernism. In philosophical foundations of Education, Newjersey Simon schoxter. 361-386.
Parker, S. (1997). Reflective Teaching in the postmodern World. Philadelphia: SRHE & Open University Press
Pinar, W. (1996). Understanding curriculum. Peterlang Publishing, Inc. NewYork.
Salehi, A. (2011). Explaining the critical theory of hennery Giroux and its references in pedagogy. The article collection of the second conference of Association of Pedagogy Philosophy.
Shekari, A., & Fattahi N. (2013). The Role of border pedagogy with emphasizing on Giroux and pedagogical references in pedagogical revolutions. the fourth conference of pedagogy philosophy association, University of Ferdowsi Mashad.
Slattery, P. (1995). Curriculum Development In The postmodern. Era Gerland
CAPTCHA Image