واکاوی جایگاه مفهوم «بازی» در هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت‌های آن برای حصول آگاهی/ فهم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 خوارزمی تهران

2 علامه طباطبایی تهران

چکیده

چکیده : هدف اصلی این پژوهش ، بررسی وتحلیل مفهوم«بازی» در هرمنوتیک فلسفی گادامر، و نشان دادن دلالت های آن برای حصول فرایند آگاهی/فهم ،در تربیت می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش های توصیفی و تحلیل مفهومی ،از رویکردهای پژوهش کیفی استفاده شد . یافته ها ی حاصل ازاین پژوهش نشان داد که استفاده از نظریه ی بازی گادامر، و به تبع آن گفت وگو به معنای خاص وگادامری آن،یعنی گفت وگو از خلال بازیِ دیالوگِ بی غرضانه ، برای تسهیل امریادگیری درمیان یادگیرندگان ، یکی از راه های مناسب تعلیم محسوب می شود؛که آن هم به نوبه ی خود گامی استوار در راه رسیدن به اهداف تربیت واقعی است که درنتیجه همان دست یابی به آگاهی بیشتر یادگیرنده از طریق فهم،معنادهی،ترجمه وتفسیر متن وبلاخره حصول تربیت است .

کلیدواژه‌ها


Ahmadi, B. & Mohajer, M. (2008). Modern Hermeneutics: Selected essays. Tehran: Markaz, (In Persian).
Bagheri, K. Sajadieh, N. & Taoasoli, T. (2010). Inquiry’s approaches and methods in
Philosophy of Education. Tehran: Institue of Cultural and Social Studies, (In Persian).
Brubacher, S. J. (1969). Modern philosophy of Education. Tokyo: McGraw-Hill Book Company.
Chenari, M. (2008). Gadamer's philosophical hermeneutics and education’s goals. Journal of Psychology and Educational Science, 38, 1-2, (In Persian).
Chenari, M. (2008). Gadamer's philosophical hermeneutics’ point of view and its implications for Education. (Doctoral dissertation) University of Tarbiat Moddares, (In Persian).
Chenari, M. (2006). Teaching method in Gadamer's philosophical hermeneutics. Journal of Thoughts on Education. 4(1, 2), 45-62, (In Persian).
Coombs, J. R. & Daniels, R. B. (2009). Philosophical inquiry: Conceptual analysis.
(Kh. Bagheri, Trans.).Theran: Samt & Ministry of Education (Institute of Education
Studies) In Edmond C. Short (Ed.). Forms of curriculum inquiry. Albany: State university of New York Press, (In Persian).
Ebrahimzadeh, E. (2009). Philosophy of education. Tehran: Payame Noor Press, (In
Persian).
Gadamer, H. G. (1992). Hans-Georg Gadamer on education, poetry, and history: Applied hermeneutics. SUNY Press.
Gadamer, H. G. (1997). On the scope and function of hermeneutica reflection. In
Philosophical heremeneutics, Daivid. E. (transe and Ed.). Ling University of
California Press.
Gadamer, H. G. (2004). The beginning of philosophy. (E.Foladvand, Trans.). Theran: Hermes, (In Persian).
Gadamer, H. G. (1997). The philosophy of Hans -Georg Gadamer. Chicago: open Court Pub.Com.
Gadamer, H. G. (2006). Truth and method. London: Continuum.
Gharebagh, A .G. (2008). Gadamers’ philosophical hermeneutics: a critical reader. Journal of Epistemology,128, 99-112, (In Persian).
Given, L. M. (2008). The sage encyclopedia of qualitative research Methods .Vol. 1, 2.
London: Sage.
Khatami, M. (2007). lectures on contemporary western philosophy. Tehran: Elm, (In Persian).
Lawn, C. (2012). Wittgenstein and Gadamer: Towards a post- analytical philosophy of
Language. (M. Abedinifard, Trans.).Theran: Ketabeparse, (In Persian).
Masoudi, J. (2002). Comparative inquiry between philosophical hermeneutics and Muslim
Intellects’ thought/ideas. Journal of Islamic studies,50,115-146, (In Persian).
Nadrloo, B. A. (2011). Wittgensteins’ language game theory: A postmodern philosophica approach about language. Journal of Basic Occidentalism, 2 (1), 87-100, (In Persian).
Palmer, R. E. (1998). Hermeneutics, Interpretation theory in Schleiermache,
Dilthey, Heidegger and Gadamer. USA: North western University Press.
Shabestari, M. M. (1995). Hermeneutic, book and tradition. Tehran: Tarheno, (In Persian).
Shabestari, M. M. (1995). Religious text and hermeneutics. Review & Thought Journal, 1 (2), 129-136, (In Persian).
Sheratt, E. (2008). Continental philosophy of social science: hermeneutics, genealogy and
critical theory from Greece to the twenty-first century.(H.Jalili,trans.).Tehran: Nai, (In Persian).
Taheri, R. (2010). Aesthetic in Gadamer's hermeneutic.Tehran: Negahe Moaser, (In Persian).
Vaezi, A. (2010). An introduction to hermeneutic. Tehran: organization of publishing house
Of institue of culture and Islamic thought, (In Persian).
Vaezi, A. (2011). Understanding in point of wiev of Gadamers’philosophical hermeneutics.
Book of the month literature & philosophy specialized informative& critical monthly review of Iranian books, 4 (40), 102-108, (In Persian).
Weinsheimer, J. (2010). Philosophical hermeneutics and literary theory (M.olya, Trans.). Theran Ghoghnoos, (In Persian).
CAPTCHA Image