بررسی تحول نظریه گاردنر از هوش به ذهن: پنج ذهن برای آینده

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

هرمزگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تحول نظریه‌ گاردنر از هوش به ذهن می‌باشد. در مقاله استدلال شده است که بیشتر دیدگاه‌هایی در این زمینه مطرح شده است بر توانایی‌های زبانی و ریاضی تأکید داشتند و به همین دلیل گاردنر آنها را مورد نقد قرار داد و نظریه‌ هوش‌های چندگانه‌ خود را مطرح نمود. او پس از بیست‌وسه سال در سال 2006، نظریه‌ دیگری مطرح نمود و به معرفی پنج ذهن پرداخت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که گاردنر نه تنها به عنوان یک روان‌شناس بلکه بیشتر به عنوان یک سیاست‌گذار و نظریه‌پرداز به معرفی ذهن‌ها پرداخته است. او معتقد است سیاست‌های آموزشی امروز که هنوز برای یادگیری طوطی‌وار ارزش قائل است، دانش‌آموزان را برای جهان دیروز آماده می‌کند. به زعم او همه‌ افراد در آینده به این پنج ذهن نیاز خواهند داشت و سعی او بر این است تا مخاطبان را به ضرورت پرورش این ذهن‌ها مجاب سازد نه اینکه به معرفی ویژگی‌های شناختی و مفهومی آنها بپردازد.

کلیدواژه‌ها


Armstrong, T. (2009). Multiple Intelligences in the Classroom. (M. Safari, Trans). Tehran: School Publishing. (In Persia).
Atkinson, R. Atkinson, R. Smith, E. Bem, D. & Hvksma, S.N (2010). The field of psychology Hylgard. (M.N Baraheni and colleagues). Tehran: Growth. (In Persian).
Furnham, A., Tang. T., Lester, D. O'Connor, R. & Montgomery, R. (2002). Estimates of multiple intelligences: Sex and national difference in the perception of one self and famous people. European psychologist, 7(4), 245-255
Gardner, H. & Hatch, H. (1989). Multiple intelligences go to school: Educational implications of Theory of Multiple intelligence. Educational Researcher, 18(8), 4-9
Gardner, H. (1999). Intelligence Reframed Multiple intelligences for 21st century. New York. Basic Books
Gardner, H. (2006). Five minds for the future. New York: Harvard Business School Press
Gardner, H. (2007). Five minds for the future (S. Me'mari & S Noorabadi Trans). Tehran: Savalan. (In Persian)
Gardner, H. (2011). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. (10nd Ed). New York: Basic Books
Nolen, J. L. (2003). Multiple intelligences in the classroom. Education, 124, 1, 115-119
Pink, D. (2005). A whole new mind: Moving from the informational age to the conceptual age. New York: Penguin.
Robinson, M. N & Robinson, H.C. (1965). The mentally retarded child. (F. Maher Trans). Tehran: Quds Razavi, Institute of Printing & Publishing. (In Persian)
Seif, A. (2007). Educational psychology (Psychology of Learning and Teaching). Tehran: Aware Publishing. (In Persian).
Seif, A. (2008). Measurement, assessment and training evaluation. Tehran: Publish time. (In Persian).
Seif, A. (2010). Modern educational psychology, psychology of learning (6th Ed). Tehran: Publish time. (In Persian).
Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An
introduction. American Psychologist, 55, 5-14.
Sharifi, H.P. (2003). Theory and application of intelligence and personality tests. Tehran: Word Publication. (In Persian)
Sharifi, H.P. (2005). A Pilot Study of Multiple Intelligence theory of Gardner, in the areas of curriculum and students' adjustment. Journal of Educational Innovations, 4(11), 11-34. (In Persian)
Shepard, J. S. (2004). Multiple Ways of Knowing: Fostering Resiliency through Providing Opportunities for Participating in Learning. Reclaiming Children and Youth: The Journal of Strength-based Interventions, 12(4), 210-216
CAPTCHA Image