نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو/بنیاد پژوهش های اسلامی رضوی

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی. تهران ایران.

3 گروه فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

تکثر معانی تربیت در جوامع مختلف به‌عنوان چالشی برای دست‌یابی به وحدت مفهومی برای آن مطرح شده است. علامه طباطبایی در نظریه‌ی اعتباریات، زمینه‌ مناسبی برای تبیین تکثر اعتبارات اجتماعی به وجود آورده است. در این پژوهش سعی می‌شود با بسط نظریه اعتباریات، مفهوم «تربیت» به‌عنوان یکی از اعتباریات بعد از اجتماع تبیین شود. بر این اساس «تربیت» در نتیجه شهود توأمان ضعف‌ها و استعدادها و بر اساس انگیزه محبت و رحمت و به‌منظور تضمین بقاء نوع، اعتبار می‌شود. در ادامه‌ مقاله جهت تدقیق نسبت حقیقت و اعتبار در نظریه اعتباریات، چهار مفهومِ «محل اعتبار»، «مبدأ اعتبار»، «وجه اعتبار» و «اثر اعتبار» از یکدیگر تفکیک شده و بر اساس آن صورت‌بندی جدیدی از «لغویت» و «عدم لغویت» اعتباریات ارائه می‌شود. بدین ترتیب نسبت حقیقت و اعتبار در «تربیت» بر اساس مفاهیم چهارگانه فوق تبیین شده است. بر اساس این تحلیل، تربیت (به معنای اعتباری اجتماعی) مبتنی بر مشاهده تربیت تکوینی و انتقال ضرورت تکوینی موجود در آن، به رابطه‌ی دو انسانِ مختارِ معتبر است. بنابراین بر اساس مؤلفه‌های تربیت تکوینی می‌توان گفت، تربیت معنایی اعتباری است که در ظرف اجتماع در مورد فرآیندی که میان دو یا چند نفر در جریان است بکار‌ می‌رود که متضمن تحقق کمالاتی برای متربیان، دوسویه بودن، تدریجی بودن، غایت‌مندی و محوریت مودت و رحمت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognizing the Concept of Education in Allameh Tabatabai's Etebariat Theory

نویسندگان [English]

  • davood hosainpoorsabbaq 1
  • jamile alamolhoda 2
  • Hosein Souzanchi 3

1 Member/Islamic Research Foundation of Astane Quds Razavi

2 Department of Educational Sciences, Shahid Beheshti University. Tehran Iran.

3 Department of Philosophy of Social Sciences, Baqer al-Uloom University

چکیده [English]

The plurality of definitions for "education" in different societies and cultures is considered as a challenge to acquire a unique and shared understanding of education at the conceptual level. In this regard, in the "theory of Etebariat", Allameh Tabatabaie has provided a reasonable basis to elucidate the plurality of social agreements. In the present study, by extending his theory, we try to explain education as a post-social Etebariat. As a result, education is considered the outcome of perception of both talents and inabilities together, which relies on affection and compassion to assure the fellowmen's survival. To find a proper relation between the truth and Etebariat in theory, we distinguish between the four concepts: position, origin, reason, and effect of the Etebariat. Based on this distinction and a new configuration for the cancellation and non-cancellation of Etebariat, we explain the relation in the context of education. According to this analysis, based on observation of creational education and transformation of the creational necessity contained therein, education is a convention between autonomous people. Therefore education is a social convention for a process involving two or more people, which ensures acquiring or developing some virtues, and it is considered mutual, gradual, purposeful, and based on affection and compassion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conceptology
  • Education
  • Allameh Tabatabai
  • Etebariat theory
Burr, V. (2003). Social Constructionism, 2nd,ed. (Salehi, A. Trans.). Tehran: Ney Publision (In Persian).
Carr, W (2004). Philosophy and Education, Journal of Philosophy of Education, 38, pp. 55–73.
Coombs, J. R. Daniels, L. R. B. (1991). Philosophical Inquiry. Trans by Bagheri, Kh. In Forms of Curriculum Inquiry. Short, E. C. (Mehrmohammadi, M. Trans.). Tehran: SAMT (In Persian).
Hirst, P. Peters, R. (2010). The Logic of Education. (Karimi, F. Trans.). Teran: Elmifarhangi (In Persian).
Javanaliazar, M. Danaeefard, H. Bagheri kani, M. Souzanchi, H. (2015). Comparative Study of Theory of Social Construction of Reality and Allameh Tabatabai’s Theory of Etebariat and Explaining Its Implications for Policy Making. Phd thesesis. Tehran: Tarbiat Modares University (In Persian).
Kiyashmaki, A. (2016); Theory of Credit or Equality as the Best Model of Human Studies. Sadra Islamic Humanities Journal, No. 19. (In Persian).
Mayer, F. (1973). A History of Education Tthought, 3d ed, Charles F. Merrill Publishing Company, S Bell & Howell Company, Columus, Ohio. (Fayyaz, A. A. Trans.). Tehran: SAMT (In Persian).
Mostafavi, H (2009), Al-Qurân Words Research. Tehran: Book Publishing Company (In Aranbic).
Oliaei, M. (2010) Social Reality and Etebariat: From allameh Tabatabae's and Searl's point of View. Tehran: Islamic Research Institute for Culture and Thought (In Persian).
Parsania, H. (2012). Social Worlds, Qom: KetabeFarda (In Persian).     
Soroush, A. (1981). The Reminder of Professor Martyr Morteza Motahari. Tehran: Publication and Education Organization of the Islamic Revolution (In Persian).
Souzanchi, H. (2016). A Different Look at the Origins and fruits of Allameh Tabataba'i's Letters of Etebariat; Sadra Islamic Humanities Journal, No. 19. (In Persian).
Tabatabai, S. M. H. (1983). Rassael Sabieh. Qom: Scientific and Intellectual Foundation of Professor Allameh Seyyed Mohammad Hussein Tabatabai (In Persian).
Tabatabai, S. M. H. (1995). Tafsire al-MIZAN. (Hamedani, S. M. B. Trans.). Qom: Seminary of Islamic Publications (In Persian).
Tabatabai, S. M. H. (2008). Human beings from the beginning to the End. (Larijani, S. Trans. Ed by KhosroShahi. S.H.). Qom: BusaneKetab (In Persian).
Tabatabai, S. M. H. (2009). Collected Treatises. Ed by KhosroShahi. S.H. Qom: BusaneKetab (In Persian).
Tabatabai, S. M. H. 2013. Principles of Philosophy and the Method of Realism. With Introduction and Footnote by Morteza Motahhari. Qom: Sadra Publications (In Persian).
Talebzadeh, S. (2011). Another look at credit perceptions, a possibility for the humanities. Sophia Perennis, 07(17), 29-64. (In Persian).