د

  • دانشگاه شهید بهشتی تاملی بر آراء و اندیشه های تربیتی برتراند راسل [دوره 1، شماره 2، 1390]

  • دانشگاه فردوسی مشهد واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی [دوره 1، شماره 1، 1390]

  • دانشگاه مازندران نظریه معرفت شناسی تکاملی پوپرو نگاهی انتقادی به کاربردهای آن در تعلیم و تربیت [دوره 1، شماره 1، 1390]

ف

  • فلسفه تعلیم و تربیت مبانی فلسفی و روان شناختی تعلیم و تربیت: بررسی تطبیقی دیدگاه های سهروردی و هوسرل [دوره 1، شماره 2، 1390]