نحوه رفرنس دهی در مقالات نشریه

نحوه رفرنس دهی در مقالات پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی، باید طبق استاندارد APA انجام شود. جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص روش رفرنس نویسی به APA 7th referencing style مراجعه فرمایید.