دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. بررسی علل گرایش فراگیران بزرگسال غیرشاغل به‌آموزشهای کاردانش

طالب‌زاده طالب‌زاده؛ ابوالقاسمی ابوالقاسمی؛ خیری‌خواه خیری‌خواه

دوره 05، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1383

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v5i1.1821

چکیده
  این پژوهش درصدد آن است تا به شناخت گرایش فراگیران‌ بزرگسال غیرشاغل به‌آموزشهای کاردانش در شهر قزوین بپردازد و علل گرایش آنان به این شاخه را باز شناسد. روش این تحقیق توصیفی است و همه فراگیران بزرگسال 40-16 ساله غیرشاغل مشغول به تحصیل در پایه‌های دوم و سوم مدارس کاردانش بزرگسال شهرستان قزوین به تعداد 2352 نفر بعنوان جامه آماری در نظر گرفته ...  بیشتر