دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. بررسی رابطة باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان

عباس ابوالقاسمی؛ رضا گلپور؛ محمد نریمانی؛ حسین قمری

دوره 010، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i3.2359

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین باورهای فراشناختی مختل و موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان دارای «اضطراب امتحان» می‌باشد. نمونة این پژوهش شامل243 آزمودنی دارای اضطراب امتحان بود که از میان 900 دانش‌آموز سال سوم راهنمایی شهرستان نوشهر شناسایی شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از فرم کوتاه پرسشنامة فراشناخت ولز و پرسشنامة اضطراب امتحان اسپیل‌برگر ...  بیشتر

2. بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل

احدی Ahadi احدی؛ نریمانی نریمانی؛ ابوالقاسمی ابوالقاسمی؛ آسیایی آسیایی

دوره 010، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i1.2104

چکیده
  هدف از انجام پـژوهش حاضر، تعیین ارتبـاط هوش هیجانی، سـبک‌های اسنادات و خودکـارآمـدی با رضایت از زندگی در زنان شاغـل شهرستان بجنورد بود. جامعة این پژوهـش کلـیة زنان شـاغل 30 تا 40 ساله‌ای بود که به‌طـور تمام وقت در بخش دولتی شهرستان بجـنورد در سال 1384 مشغول به‌کار بودند که از میان آنان، نمونه‌ای به حجم 120 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

3. بررسی علل گرایش فراگیران بزرگسال غیرشاغل به‌آموزشهای کاردانش

طالب‌زاده طالب‌زاده؛ ابوالقاسمی ابوالقاسمی؛ خیری‌خواه خیری‌خواه

دوره 05، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1383

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v5i1.1821

چکیده
  این پژوهش درصدد آن است تا به شناخت گرایش فراگیران‌ بزرگسال غیرشاغل به‌آموزشهای کاردانش در شهر قزوین بپردازد و علل گرایش آنان به این شاخه را باز شناسد. روش این تحقیق توصیفی است و همه فراگیران بزرگسال 40-16 ساله غیرشاغل مشغول به تحصیل در پایه‌های دوم و سوم مدارس کاردانش بزرگسال شهرستان قزوین به تعداد 2352 نفر بعنوان جامه آماری در نظر گرفته ...  بیشتر