دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بازتعریف ماهیت و نقش مبانی دینی در دانش مطالعات برنامه درسی: پیامد نگاهی نو به مناسبات میان دین و فلسفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22067/fedu.2022.73929.1106

معصومه عیلامی رودمعجنی؛ مقصود امین خندقی؛ عباس جوارشکیان


گفت‌وگومند‌سازی تعلیم‌وتربیت با محوریت معلم؛ نوسان بین مرکزگرایی و مرکزگریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22067/fedu.2022.67395.1000

امین ایزدپناه


آموزش فلسفه به‌مثابه آموزش تفکر بر اساس دیدگاه دریدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22067/fedu.2022.71118.1057

بهمن کریم زاده


نقد و ارزیابی دیدگاه پی‌یر بوردیو در باب رابطه عاملیت و فرهنگ در بستر آموزش‌وپرورش از منظر رویکرد اسلامی عمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/fedu.2022.74241.1117

حمیده فرح‌بخش؛ خسرو باقری نوع پرست؛ نرگس سجادیه؛ مرتضی منادی