نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این نوشتار ابتدا مقدمه ای در باب چگونگی رویاروئی با اندیشه های به ظاهر آشتی ناپذیر مطرح می شود. این مقمه در واقع رویکرد کلی نویسنده به مواضع تناقض آمیز ناظر به جهت گیری برنامه های درسی دوره متوسطه را آشکار می نماید. پس از آن گذری بر پیشینه بحث خواهیم داشت و در ادامه پیشینه نظری موضوع در خارج از ایران را تحت عنوان مروری بر مواضع پارادوکسیکال با تفصیل بیشتر مطرح می نمائیم. این بخش در حقیقت حاوی مهم ترین داده های بحث است که وجود مواضع متعارض میان اندیشمندان تعلیم و تربیت در عصر حاضر را مستند می سازد.
در تعقیب سیر منطقی بحث شاهد تلاش نویسنده برای ارائه طریق و حل پاردوکس مربوط به برنامه ی درسی دوره متوسطه می باشیم که می توان آن را نمونه ای از کوشش های مبتنی بر تفکر تلفیقی ارزیابی کرد. در این قسمت نخست مفروضات فلسفی – تربیتی و سپس مفروضات علمی – تجربی مطرح شده و بر اساس آن ها ساختار سه وجهی برنامه درسی دوره متوسطه ارائه می گردد. بخش پایانی نوشتار به جمع بندی و بحث اختصاص یافته که طی آن موضوع تاسیس "دبیرستان های جامع" در ایران نیز به تناسب ساختار پیشنهادی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.
نگارنده برآن است که از طریق واکاوی دیدگاه ها و مواضع گوناگون نشان دهد وجه تقابلی یا تباینی این دو نگاه در برنامه درسی دوره متوسطه را می توان به همگرائی و تعبیه ساختاری ترکیبی در برنامه درسی این دوره تبدیل نمود ، و بدین ترتیب کوشش کرد تا از گزند انتقادات وارد به هریک از این مواضع مطلق اندیش و قطبی برحذر ماند. ایده اساسی قابل طرح در این زمینه " تخصص گرائی نرم در قالب یک برنامه درسی دارای ماهیت عمومی در دوره متوسطه" می باشد که به شرح آن پرداخته شده است.


• کلید واژه ها: گرایش عمومی، گرایش تخصصی، تخصص گرائی نرم ، ساختار مثلثی 3( ضلعی) برنامه درسی ، برنامه درسی متوسطه

عنوان مقاله [English]

A speculative Essay on Secondary Curriculum: General Curriculum, Specialized Curriculum or Convergence within the Framework of “Soft Specialization”

نویسنده [English]

  • mahmood mehrmohammadi

چکیده [English]

The dual missions attached to secondary education makes this stage of education a particularly fuzzy stage. This fuzzy state has a direct impact on the curriculum of this level of schooling, since the curriculum is the main mean to the ends sought for any stage.
The secondary curriculum, therefore, has been subject to many different understandings and the result has been a variety of proposals put forth by experts and scholars to fulfill the ends deemed more relevant for this critical stage of education. The proposals, however, reach a conclusion by oversimplifying the nature of the problem or by overlooking the roots of the controversies that is the duality mentioned earlier.
The author suggests that the duality needs to be taken into consideration in a creative solution to the problem of secondary curriculum. The solution needs to stand in a middle ground that neither surrenders to the assumptions of general / uniform curriculum advocates, nor to the assumption of those who advocate the opposite, that is a specialized curriculum. Positively speaking, too, it should carry with it the defensible arguments residing in each. The author, thus, has coined the term “soft specialization” to illustrate how this middle ground can be achieved.
Keywords: general orientation, specialized orientation, soft specialization, tripartite curriculum, secondary education