نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل تقابل‌های نظری اندیشه مدرنیته و پست مدرنیته به منظور مشخص کردن نقش فیلسوف تعلیم و تربیت در میانه چنین تقابلی می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش کاوشگری فلسفی انتقادی با دو مسیر انتقاد عقلانی و انتقاد رهایی بخشی استفاده بهره گرفته شد. با وجود تقابل های اندیشه مدرنیته و پست مدرنیته، نتیجه این مطالعه به امکان ترسیم اوصاف فلسفه تعلیم و تربیت به مثابه کنشی روشنفکرانه در مسیر تغییرات مطلوب در تعلیم و تربیت انجامید.یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که روشنگری با وجود تقابل‌های مدرنیته و پست مدرنتیه نه تنها ممکن بلکه مطلوب نیز هست. تأثیر گذاری فلسفه تعلیم و تربیت مستلزم فیلسوفان تعلیم و تربیتی است که کنش‌های حرفه‌ای، عمومی و روشن‌فکری را توأم با یکدیگر به عنوان عوامل تشکیل دهنده وحدت شخصیتی در خود داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The necessity of intellectual action of Philosopher of education for evolution in Educational system; the struggle of Modern-Post Modern’s Thought

نویسنده [English]

  • ramazan Barkhordari

چکیده [English]

The main goals of current essay are explanation and analysis of Modern-Postmodern contentions to do determining the role of philosopher of education for the purpose of evolution in education. The method is critical philosophical discovery with two main lines of rational and emancipatory approaches. Although there are important contentions between modern and postmodern thoughts the inquiry indicates the philosophy of education as intellectual action. The major result indicates that enlightenment and intellectual activity after Modern-Postmodern contention is desirable and also possible. The effect of philosophy of education and philosophers of education should be regard in contact with professional, public and intellectual characters as unified entity of philosopher of educating personality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enlightenment
  • Modernity
  • Postmodenity
  • intellectual action of Philosopher of education