تحلیل و نقد مفهوم «هویت» در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و نقد به­کارگیری مفهوم «هویت» در اسناد تحول (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی نظری تحول بنیادین)، می­باشد. این مفهوم به لحاظ کمّی و کیفی، حضور چشم­گیری در این اسناد دارد و تعریف تربیت، که محور هرگونه فعالیت تربیتی است، بر این مفهوم استوار شده است. برای دستیابی به این هدف از روش­های تحلیل مفهومی و نقد درونی و بیرونی بهره گرفته شد. یافته ها حاکی از آن است که اسناد مورد نظر، در به کارگیری مفهوم هویت با ناسازواری و عدم انسجام مواجه­اند. به موردی از تناقض­گویی در مبانی نظری سند تحول اشاره شده است. همچنین، به سبب کم­توجهی به پیشینه­ پژوهشی علمی و فلسفی مفهوم هویت در اسناد، مرزهای معنایی مفهوم هویت با شخصیت و شاکله دچار درهم­آمیختگی شده است که این درهم­آمیختگی، منجر به استنتاج­های نادرست شده است. عدم توجه کافی به تکثر فرهنگی ایرانیان در اسناد تحول، نقد پایانی این نوشتار، به این اسناد است.

کلیدواژه‌ها


Abbey, R. (2000). Charles Taylor. Princeton: Princeton University Press.
Ahmadi, H. (2005). Ethnicity and ethnocentrism in Iran: legend and reality. Tehran: Ney Press. (In Persian).
Ahmadi, H. (2011). The foundation of Iranian national identity, theoretical framework of citizen-centric national identity. Tehran: Institute of cultural and social studies Press. (In Persian).
Ahmadi, A. (1995). Personality psychology from Islamic perspective. Tehran: Amir Kabir Press. (In Persian).
Ali, S. (2011). The politics of Islamic identities. In A. Elliott (Ed.), Routledge Handbook of Identity Studies (pp. 325-346). USA and Canada: Routledge.
Alimoradi, N. & Mahmoudnejad, D. (2018). Investigating the concept of identity in the document of foundational transformation of education. The first national conference of the children identity of Islamic Iran in preschool course: Yazd. Retrieved from:
https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=94508 (In Persian).
Bagheri, K. (2009). A second look at Islamic education. Tehran: School Press. (In Persian).
Bagheri, K. (2008). An introduction to philosophy of education of Islamic Republic of Iran: Vol. 1. Tehran: Scientific and Cultural Press. (In Persian).
Bagheri Noaparast, K, & Khosravi, Z. (2010). A dynamic conception of humanity intercultural relation and cooperative learning. Intercultural Education, 21, 281-290.
Boyd, D. (2002). Faceted Id/entity: Managing representation in a digital world: (Unpublished M.A. thesis), Massachusetts Institute of Technology, U.S.
Brekhus, W. H. (2008). Trends in the Qualitative Study of Social Identity. Journal of Sociology Compass, 2, 1059-1078.
Cantle, T. (2014). National identity, Plurality and interculturalism. The Political Quarterly, 85(3), 312–319.
Coombs, J. R. & Le Roi, B. D. (2013). Philosophical inquiry: conceptual analysis, (K. Bagheri, Trans.). In E. C. Short (Ed.), forms of curriculum inquiry (pp. 43-65). Tehran: Samt Press. (In Persian).
Doran, B. & Mohseni, M. (2007). Identity, approaches and theories. In A. A. Alikhani (Ed.), the theoretical foundation of identity and identity crisis (pp. 81-143). Tehran: Iranian Student Book Agency Press. (In Persian).
Erikson, E., H. (1968). Identity, youth and crisis. New York: W. W. Norton.
Ferasatkhah, M. (2016). We Iranian, a historical and social contextualizing of Iranian ethos. Tehran: Ney Press. (In Persian).
Ferasatkhah, M. (2018). Iranian national thought rainbow (national feeling and ideological representation in national identity). Pooye: Iranian Studies Quarterly, 3 & 4, 62–74. (In Persian).
Fukuyama, F. (2018). Identity, The demand for dignity and the politics of resentment. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Gee, P. J. (2000). Identity as an analytic lens for research in education. Review of research in Education, 25, 99-125.
Guignon, C. (2004). On being authentic. London and New York: Routledge.
Jenkins, R. (2008). Social identity. London and New York: Routledge.
Katouzian, H. (2015). The Persians, ancient, mediaeval, and modern Iran (H. Shahidi, Trans.). Tehran: Markaz Press. (In Persian).
Marzoghi, R., Aghili, R. & Mehrvarz, M. (2017). A methodological and theoretical analysis and critique of the educational fundamental transformative documents of Islamic Republic of Iran. Journal of Foundations of Education, 6(2), 21-40. (In Persian).
Malekian, M. (2010). Philosophical analysis. Retrieved from:
http://bidgoli1371.blogfa.com/category/18/درسگفتارهای-متنی (In Persian).
Nazari, M. (2018). The Identity and culture of Islamic Iran’s children in preschool course. The first national Conference of the children identity of Islamic Iran in preschool course, Yazd. Retrieved from https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=94473 (In Persian).
Rahbari, M., Balbasi, M. & Ghorbi, S. (2015). National identity in the document of foundational transformation of education. National Identity Quarterly, 16(1), 45-66. (In Persian).
Rajaee, F. (2017). Being a player in the garden of Iranian identity; Hafez as a paradigm. Tehran: Ney Press. (In Persian).
Rajaee, F. (2016). Problem Statement; Today’s Important challenge. In a life of virtue in the age of secularity (pp. 19-67). Tehran: Agah Press. (In Persian).
Rajaee, F. (2007). The problematique of contemporary Iranian identity: participation in the world of one civilization and Many Cultures. Tehran: Ney Press. (In Persian).
Sajadieh, N. (2014). Comparative analysis of official written documents in philosophy of education of Islamic Republic of Iran. Journal of Foundation of Education, 4(1), 29-48. (In Persian).
Sobhaninejad, M., Najafi, H. & Nourabadi, S. (2017). The concept of Transcendence and criticizing its present situation in the document of foundational transformation of education. National Identity Quarterly, 18(2), 25-44. (In Persian).
Splitter, L. (2010). Identity, citizenship and moral education. Educational Philosophy and Theory, 43(5), 484–505.
Splitter, L. (2007). ‘Do the groups to which I belong make me, me?. Journal of Theory and Research in Education, 5, 261–280.
Tabatabaee, M. H. (2006). Tafsir Al-Mizan (S. M. B. Mousavi, Trans.). Qom: Islamic Office Press. (In Persian).
Taylor, C. (2016). The politics of recognition (F. Rajaee, Trans.). In a life of virtue in the age of secularity (pp. 149-208). Tehran: Agah Press. (In Persian).
Taylor, C. (2003). The ethics of authenticity. Cambridge: Harvard University Press.
Taylor, C. (1989). Sources of the self: The making of the modern identity. Cambridge: Harvard University Press.
Taylor, C. (1985). Human agency and language: Philosophical papers 1. Cambridge: Cambridge University Press.
The document of foundational transformation of education (2011). Supreme Council of Cultural Revolution. (In Persian).
Theoretical foundations of transformation in the system of formal and public education of Islamic Republic of Iran (2011). Supreme Council of Cultural Revolution. (In Persian).
Thompson, J. (2016). The Difference between Internal & External Critiques. Retrieved from:
https://freethinkingministries.com/the-difference-between-internal-external-critiques.
Woodward, K. (2008). Questions of identity. In Kath Woodward (Ed.), Questioning identity: gender, class, ethnicity (pp 5- 42). Britain, London: Routledge.
CAPTCHA Image