دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
ایدئولوژی مبنایی برای عملکرد آموزش و پرورش: مقایسه‌ پیامدهای ایدئولوژی لیبرال دموکراسی و نئولیبرالیسم بر تعلیم و تربیت در کشورهای غربی

شقایق نیک نشان؛ جواد لیاقتدار؛ حسن علی بختیار نصرآبادی؛ محمد جعفر پاک سرشت

دوره 2، شماره 1 ، مرداد 1391

https://doi.org/10.22067/fe.v2i1.11485

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر نحله های مختلفی از ایدئولوژی لیبرالیسم بر آموزش و پرورش است. برای این منظور، با استفاده از روش تحلیلی – استنتاجی دو هدف اساسی را دنبال می‌کند: بررسی عرصه های حضور ایدئولوژی لیبرال دموکراسی در آموزش و پرورش و بررسی عرصه های حضور ایدئولوژی نئولیبرال در آموزش و پرورش. بنا بر یافته های به دست آمده می‌توان ...  بیشتر

کثرت روش شناسی پژوهش: افول پوزیتیویسم یا مرگ حقیقت؟

محمود مهرمحمدی

دوره 2، شماره 1 ، مرداد 1391

https://doi.org/10.22067/fe.v2i1.10979

چکیده
  خطر فرو افتادن طیف گسترده و شناخته شده پژوهش‌های کیفی به ورطه هولناک انکار حقیقت و هیچ انگاری در لوای عطش آزادسازی فهم، معنا و پژوهش از چنبره، هژمونی و انحصار روش‌های کمّی به خصوص برای جوامع علمی مانند ما که در آستانه شکستن انحصار روش شناختی و توجه به روش شناسی های غیر متعارف هستند، بسیار جدی است. این خطر مبتنی بر حقیقت وجود ویژگی‌های ...  بیشتر

مبانی اجتماعی و سیاسی تعلیم و تربیت، بررسی تطبیقی رویکردها و دیدگاههای تربیت شهروندی

عباس قلتاش

دوره 2، شماره 1 ، مرداد 1391

https://doi.org/10.22067/fe.v2i1.12528

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رویکردها و دیدگاه های مطرح در تربیت شهروندی است. تربیت شهروندی حوزه ای مطالعاتی از مبانی اجتماعی و سیاسی تعلیم و تربیت است. این پژوهش از نوع نظری است و در آن از رویکرد توصیفی- تفسیری در تحلیل اطلاعات استفاده شده است. از مهم ترین یافته های این پژوهش این است که دیدگاه های انتقادی، بازسازی اجتماعی و شهروند ...  بیشتر

تربیت ‌دینی بر اساس باورهای متناقض ‌نمای کرکگور

علی خالق خواه؛ طاهره جاویدی کلاته جعفر آبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ جهانگیر مسعودی

دوره 2، شماره 1 ، مرداد 1391

https://doi.org/10.22067/fe.v2i1.11569

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی دیدگاه ایمان‌گرایانه کرکگور و آثار و دلالت‌های این دیدگاه در تربیت دینی است. برای این منظور، نخست منطق ترجیح موضع ایمان‌گرایی بر سایر رویکردهای تربیت دینی تشریح شد. آنگاه با تکیه بر مواضع کرکگور در باب هستی‌مندی، ایمان و سپهرهای زندگی یا مراحل هستی‌مندی انسان مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه، براساس این ...  بیشتر

تحلیل تطبیقی فلسفه عدالت تربیتی؛ دیدگاه‌های لیبرال و جامعه‌گرا

بهبود یاری قلی؛ سعید ضرغامی؛ یحیی قائدی؛ میرعبدالحسین نقیب زاده

دوره 2، شماره 1 ، مرداد 1391

https://doi.org/10.22067/fe.v2i1.12137

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی مفهوم عدالت تربیتی و اصول توزیع مواهب تربیتی از دیدگاه جان رالز به عنوان نماینده لیبرالیسم و مایکل والزر به عنوان نماینده جامعه گرایی است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی و تحلیل تطبیقی استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مفهوم عدالت تربیتی در گذر زمان و در فرهنگ‌های گوناگون دارای بار ...  بیشتر

رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط

سید امیر امین یزدی

دوره 2، شماره 1 ، مرداد 1391

https://doi.org/10.22067/fe.v2i1.10804

چکیده
  مدل تحولی- تفاوت‌های مبتنی بر ارتباط در تلاش برای توصیف و تبیین تحول روان‌شناختی انسان، رویکردی فراگیر و یکپارچه نگر ارائه می‌دهد. تحت تأثیر تعامل پویای ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی انسان، توانایی‌های شناختی، زبانی، عاطفی و شخصیتی در درون مراحل «تحول هیجانی کارکردی» شکل می‌گیرند. در درون این مراحل، ظرفیت‌های تنظیم و توجه، جذب ...  بیشتر

آیین زرتشت ودلالتهای تربیتی آن(براساس متن گاتها)

افضل السادات حسینی دهشیری؛ ادریس اسلامی

دوره 2، شماره 1 ، مرداد 1391

https://doi.org/10.22067/fe.v2i1.12092

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی اندیشه های تربیتی آیین زرتشت بر اساس متن گات‌ها است. برای دستیابی به این هدف، نخست به معرفی زرتشت پرداخته شد. سپس، مبانی فلسفی این آیین در چهارچوب انسان کامل و ویژگی‌های آن بیان شد. در نهایت، دلالت‌های تربیتی این مبانی در قالب عناصر تربیتی مانند غایت، هدف‌های کلی، اصول و روش‌های تربیت استخراج شدند. نتایج ...  بیشتر