دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، مرداد 1391 
تربیت ‌دینی بر اساس باورهای متناقض ‌نمای کرکگور

10.22067/fe.v2i1.11569

علی خالق خواه؛ طاهره جاویدی کلاته جعفر آبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ جهانگیر مسعودی