دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
بررسی رابطه بین دوستیهای دوجانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان

یار محمدیان یار محمدیان؛ مولوی مولوی؛ ایرانپور مبارکه ایرانپور مبارکه

دوره 04، شماره 2 ، آبان 1382

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.1793

چکیده
  این پژوهش در پی بررسی رابطه دوستیهای دوجانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌‌‌‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی سال تحصیلی 80-81 مدارس دولتی شهر اصفهان است. حجم نمونه‌ای 139 نفری به صورت خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

رابطه هیجان خواهی، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران

حسینی حسینی؛ طباطبایی2 طباطبایی2؛ آقامحمدیان3 آقامحمدیان3

دوره 04، شماره 2 ، آبان 1382

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.1794

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه ویژگیهای هیجان خواهی، برون‌گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهران انجام شد. با روش نمونه گیری ‌تصادفی ساده تعداد 168 نفر از نوجوانان پسر بزهکار ساکن در کانون اصلاح وتربیت استان تهران و دبیرستانهای تهران انتخاب شدند. روش تحقیق در این بررسی، روش توصیفی پس رویدادی است. این مطالعه نشان ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر درون مدرسه‌ای جذب دانش‌آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز با روش تحلیل عوامل

محمد ابراهیمی پور؛ مکتبی مکتبی؛ تقی پور تقی پور؛ شکرکن شکرکن

دوره 04، شماره 2 ، آبان 1382

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.1795

چکیده
  پژوهش حاضر در صدد بررسی عوامل مؤثر درون مدرسه‌ای در جذب دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانهای استان خوزستان به نماز است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان روزانه پایه‌های اول، دوم و سوم مقطع متوسطة مدارس دولتی سراسر استان خوزستان است، ;که در سال تحصیلی 78ــ77 به تحصیل اشتغال داشته‌اند. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 1062 دانش‌آموز ...  بیشتر

کاهش کم توانی خواندن ازطریق تشخیص به‌موقع کودکانی که در خطر ناتوانی خواندن هستند

لطف آبادی لطف آبادی

دوره 04، شماره 2 ، آبان 1382

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.1796

چکیده
  مدارس عموماً ادعا می‌کنند که علت کم توانی خواندن دانش‌آموزان اساساً در خود شاگردان است نه درعملکردهای مدرسه. به نظر ما، چنین تشخیصی از مشکل یادگیری خواندن درست نیست بلکه فراگیری خواندن در دانش‌آموزان، علاوه برتسلط عمومی آنان به زبان فارسی، مستلزم دست یافتن آنان به مهارتهای فرازبانی یا سیستمی ازتبدیل رمز نوشته‌ها به زبان شفاهی ...  بیشتر

ارزشیابی الگوهای نیازسنجی آموزشی و طراحی برنامه‌های درسی آموزش‌های علمی _ کاربردی در جمهوری اسلامی ایران

سعیدی رضوانی سعیدی رضوانی؛ بینقی بینقی

دوره 04، شماره 2 ، آبان 1382

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.1797

چکیده
  آموزش‌های علمی ـ کاربردی، آموزش‌هایی هستند که با هدف ایجاد مهارتهای شغلی و حرفه‌ای و نیز ارتقاء مهارت شاغلین، برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. با توجه به نقش این آموزش‌ها در توسعه کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1369 با تشکیل شورای عالی آموزش‌های علمی ـ کاربردی، درصدد ساماندهی ساختار و محتوای این آموزش‌ها برآمد. در همین راستا در ...  بیشتر

خصوصیات زیستی ــ اجتماعی نوجوانان دختر دانش آموز مشهد

آقامحمدیان آقامحمدیان

دوره 04، شماره 2 ، آبان 1382

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.1798

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بومی سازی اطلاعات مربوط به روان‌شناسی رشد صورت پذیرفته است.روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه‌یابی است. نمونه تحقیق 240 دانش آموز دختر مقاطع راهنمایی و متوسطه می باشد که به روش خوشه‌ای انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌ای است که از دوازده بخش تشکیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهمترین تغییر ...  بیشتر

بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی معلمان پژوهنده در نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز

جوکار جوکار؛ رستمی فروشانی رستمی فروشانی

دوره 04، شماره 2 ، آبان 1382

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.1799

چکیده
  در این پژوهش رفتار اطلاع‌یابی معلمان پژوهنده در نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز مورد بررسی قرار‌گرفته است. روش پژوهش پیمایشی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعة آماری مورد مطالعه را 73 نفر از معلمان پژوهنده شهر شیراز تشکیل می‌دهند. فعالیتهای پژوهشی مهمترین انگیزه و هدف جستجوی اطلاعات محسوب می‌شود. از میان ...  بیشتر