دوره و شماره: دوره 06، شماره 2، آبان 1384 
نگرش روسای دانشگاهها به برنامه ریزی دانشگاهی

10.22067/fe.v6i2.1861

بذر افشان مقدم بذر افشان مقدم؛ نور شاهی مقدم نور شاهی مقدم؛ شافعی شافعی